استخدام گارسون در زنجان
مشخص نشده
۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی گارسون در زنجان
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم سالنکار در زنجان
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی نانوا در زنجان
مشخص نشده
۹۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت