استخدام ناخن کار در یک سالن زیبایی در البرز
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام ناخن کار حرفه ای در یک مجموعه معتبر در البرز
مشخص نشده
۱۶۸ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۲۵۲ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۲۸۳ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۳۰۲ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی
استخدام ناخن کار در سالن ناخن شیما در کرج
مشخص نشده
۳۱۴ روز قبل
البرز
تمام وقت کارآموزی