استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۹۹ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کارآموز کافی شاپ در کافه ریبون در البرز
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
البرز
پاره وقت کارآموزی
استخدام کمک باریستا در یک کافه بستنی در البرز
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت