استخدام منشی مطب پزشکی با بیمه در البرز
مشخص نشده
۲ روز قبل
البرز
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی خانم جهت مطب در کرج
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام منشی درمانگاه در درمانگاه دامپزشکان در کرج
البرز
حقوق ثابت از 1,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی در یک مطب دندانپزشکی در کرج
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
البرز
تمام وقت