استخدام وسط کار جهت کار در تولیدی در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام وسط کار لباس با 3/5 میلیون حقوق در تهران
مشخص نشده
۲۵ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام وسط کار و کمک برشکار در همدان
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
همدان
تمام وقت