استخدام خانه دار در هتل پیروزی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام خانه دار و نیروی خدماتی جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت همکاری در یک هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در یک هتل 3ستاره در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سالادزن و خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دادر جهت کار در هتل 2 ستاره در مشهد
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۴۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت