استخدام مربی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
پاره وقت
استخدام مربی ورزشی و تفریحی کودک با بیمه در مجموعه کندو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، جماران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی و تفریحی کودک با بیمه در شهربازی کندو در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، جماران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی ورزشی و تفریحی کودک با بیمه در مجموعه کندو در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، جماران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی و تفریحی کودک با بیمه در شهربازی کندو در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، جماران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی ورزشی و تفریحی کودک با بیمه در شهربازی کندو در تهران
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، جماران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی کودک جهت خانه بازی و پارک ماجراجویی کودک در تهران
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی کودک جهت خانه بازی و پارک ماجراجویی کودک در تهران
مشخص نشده
۸۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی کودک جهت خانه بازی و پارک ماجراجویی کودک در تهران
مشخص نشده
۱۳۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی کودک جهت خانه بازی و پارک ماجراجویی کودک در تهران
مشخص نشده
۱۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی کودک جهت خانه بازی و پارک ماجراجویی کودک در تهران
مشخص نشده
۱۶۰ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی کودک جهت خانه بازی و پارک ماجراجویی کودک در نیاوران
مشخص نشده
۲۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام مربی آموزشی در سرزمین فکربازیا در تهران
مشخص نشده
۲۵۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای