استخدام 2نفر نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی درب و پنجره ساز در مشهد
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ماهر در مشهد
مشخص نشده
۸۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۹۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی فلز کار، جوش co2, در مشهد
مشخص نشده
۱۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی درب و پنجره ساز وفنی در مشهد
مشخص نشده
۱۴۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی جوشکار co2،جوشکار اسکلت در مشهد
مشخص نشده
۱۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام استادکار درب و پنجره ساز آهنی در مشهد
مشخص نشده
۳۰۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام استادکار آهنگری کامیون ماهر در مشهد
مشخص نشده
۳۰۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت