ارسال آسان
استخدام تعدادی نیروی زیر کار زن پلی استر در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی زیرکارزن پلی استر در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده آقا در مشهد
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۹۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت