استخدام 1نفر نیروی آقا رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر رنگ کار مبل در مشهد
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد کارگاه مبلمان با سرویس در یک تولیدی مبلمان در مشهد
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پروژه‌ای
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب، کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۶۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب مبلمان در مشهد
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۸۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی رویه کوب در مشهد
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت