استخدام نیروی برقکار جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر برق ساختمان و صنعتی در مشهد
مشخص نشده
۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد برقکار و برقکار نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت برق ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۵۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی برقکار ماهر جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت