استخدام تکنسین تاسیسات در خراسان رضوی
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام متصدی تاسیسات در خراسان رضوی
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین تاسیسات در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تکنسین تاسیسات ساختمان با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در خراسان رضوی
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی سرویس کار اسپیلت در مشهد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نیمه ماهر لوله کشی در مشهد
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت