استخدام 7 عنوان شغلی در یک هلدینگ معدنی در هرمزگان
مشخص نشده
۸۰۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت کارآموزی
استخدام استادکار آلومینیوم در بندر عباس
مشخص نشده
۱۲۰۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استاد کار شیشه دوجداره در بندرعباس
مشخص نشده
۱۳۴۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آهنگر و درب و پنجره ساز ماهر در شهر مشهد
مشخص نشده
۱۳۵۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام درب و پنجره ساز حرفه ای جهت کار در کیش
مشخص نشده
۱۳۹۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام استادکار آلومینیوم در شهر بندر عباس
مشخص نشده
۱۵۲۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آهنگر جهت ماشین های راهسازی در بندر عباس
مشخص نشده
۲۱۰۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام آشپز ماهر با جای خواب در شهر کیش
مشخص نشده
۲۲۸۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت