استخدام تعدادی مدرس زبان جهت سطوح پیشرفته زبان انگلیسی
استخدام تعدادی مدرس زبان جهت آموزشگاه زبان در بیرجند
استخدام جهت همکاری با مؤسسه زبان کیش در شهر بیرجند
استخدام مدرس در موسسه زبان شریف - شهربیرجند
استخدام تعدادی مدرس زبان در آموزشگاه زبان در بیرجند
استخدام مربی مهد و مربی زبان جهت کار در مهدکودک در بیرجند
استخدام موسسه زبان شریف در بیرجند
استخدام مدرس زبان جهت کار در بیرجند