استخدام فروشنده و صندوقدار در شیرینی عربی در بیرجند
مشخص نشده
۸۳۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خانم صندوقدار مسلط به حسابداری در بیرجند
مشخص نشده
۹۵۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار آقا جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۹۸۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار خانم جهت کار در غذای آماده در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۱۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خانم صندوقدار مسلط به حسابداری در بیرجند
مشخص نشده
۱۰۵۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار جهت کار در شیفت شب در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۹۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار خانم و آقا جهت همکاری در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۷۳۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کانتر داری و صندوقداری در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۷۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام دو نفر صندوقدار با حقوق عالی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۷۹۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام دو نفر صندوقدار آقا جهت همکاری در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۸۱۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار خانم جهت همکاری با فست فود در بیرجند
مشخص نشده
۱۸۱۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی پیتزا زن جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۸۴۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار خانم جهت همکاری با فست فود در بیرجند
مشخص نشده
۱۸۵۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام لبنیات سنتی قائم در بیرجند
مشخص نشده
۱۹۱۷ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام صندوقدار ماهر خانم مسلط به کامپیوتر در بیرجند
مشخص نشده
۱۹۵۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت