استخدام نیروی خانم جهت پذیرایی در رستوران در شهر بیرجند
استخدام مجمومه پذیرایی ایرانیان در بیرجند
استخدام مهماندار جهت مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان در بیرجند
استخدام آقا با روابط عمومی بالا جهت سفره خانه سنتی
استخدام مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان در بیرجند
استخدام نیرو جهت پذیرایی و آشپزخانه تالار در شهر بیرجند
استخدام مهماندار آقا و خانم در بیرجند