استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام جهت شرکت معدنی اورانوس در شهر بیرجند
استخدام۳ردیف شغلی درشرکت ایده پردازان زبان امین/خراسان جنوبی
استخدام ۴ ردیف شغلی در کانون تبلیغاتی سینا گرافیک در خراسان جنوبی