استخدام کاردانی کارشناسی متالورژی،شیمی،زمین شناسی،معدن/فردوس
استخدام کارشناس شیمی گرایش صنایع غذایی در شهر بیرجند
استخدام کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفیت ماهر در بیرجند
استخدام شرکت تولیدمنیزیم از۷استان جهت کار در استان خراسان جنوبی
استخدام ۸ردیف شغلی درصنایع بسته بندی به بند یزد از۱۰استان در یزد