استخدام اپراتوربرق،اپراتورتیغه تیزکنی،کارشناس یاردهیزم/۵استان
مشخص نشده
۸۲۲ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان قزوین
تمام وقت