استخدام مدرس زبان خانم جهت آموزشگاه زبان در شهر بجنورد
استخدام مدرس زبان و مدیر داخلی خانم جهت آموزشگاه زبان
استخدام مدرس زبان انگلیسی جهت مجتمع آموزشی در بجنورد
استخدام مربی زبان انگلیسی جهت همکاری در شهر بجنورد
استخدام نیرو جهت تدریس در انستیتو زبان آرمان در بجنورد
استخدام مدرس زبان در انستیتوی زبان انگلیسی در بجنورد