استخدام دفتر الکترونیک قضائی شهرستان سامان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام کارشناس حقوق جهت همکاری در شهرکرد
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی در شهرکرد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام در شرکت فروش و توزیع در استان چهار محال و بختیاری