ارسال آسان
استخدام صندوقدار با بیمه در کافه رستوران فارنهایت در اصفهان
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام صندوقدار با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام صندوقدار با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
پاره وقت
استخدام صندوقدار با پاداش در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام صندوقدار با بیمه در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 7,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام صندوقدار با بیمه در یک رستوران معتبر در محدوده پل شیخ صدوق
مشخص نشده
۳ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام صندوقدار با بیمه در یک رستوران معتبر در محدوده پل شیخ صدوق
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام صندوقدار با بیمه در یک رستوران معتبر در محدوده پل شیخ صدوق
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت