استخدام صندوقدار در یک مجموعه معتبر در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام صندوقدار در یک فروشگاه معتبر در تبریز
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام صندوقدار و نیروی خدماتی در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۲۰۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت