استخدام تعدادی نیروی خانم ظرفشور، سالنکار در مشهد
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آشپز، خدمات آشپز خانه در مشهد
مشخص نشده
۶۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خدمات آشپزخانه در رستورانی معتبر در مشهد
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آشپز و کمک آشپز در مشهد
مشخص نشده
۱۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت