استخدام 1نفر نیروی ظرفشور وسالن در زنجان
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 3نفر نیروی خانم کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت