استخدام مدیر فروش آقا در شرکت لبنیات صباح
استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام کارشناس فروش جهت شرکت پخش معتبر در بجنورد
استخدام اپراتور مرکز تماس خانم در یک شرکت معتبر درخراسان شمالی
استخدام کارشناس فروش جهت پخش شرکت یادمان سمیر در بجنورد
استخدام کارشناس فروش جهت شرکت یادمان سمیر در بجنورد
استخدام کارشناس ارتباط بامشتری درشرکت بین المللی ماکسیم-بجنورد
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت تاکسی ماکسیم در بجنورد
استخدام شرکت یابندگان ثروت پنهان در بجنورد
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم در بجنورد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در شهر بجنورد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در بجنورد
استخدام ویزیتور تلفنی و سرپرست فروش جهت شرکت لبنیات در بجنورد
استخدام جهت همکاری با آموزشگاه سینمایی هفت در شهر بجنورد
استخدام کارشناس فروش حرفه ای در میهن سازه طوس در خراسان شمالی
استخدام مدیردفتر،کارشناس ارتباط بامشتری در تاکسی ماکسیم-بجنورد
استخدام نماینده علمی در شرکت کیمیا کاشت اطبا در کل ایران
استخدام کارشناس فروش مجرب جهت شرکت تولیدی معتبر در بجنورد
استخدام کارشناس امورمالی و اداری در شرکت معتبر در خراسان شمالی
استخدام پنج ردیف شغلی در موسسه فرهنگی هنری عمیق