استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام اپراتور مرکز تماس خانم در یک شرکت معتبر در ایلام
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم - ایلام
استخدام کارشناس فروش تجهیزات پزشکی در ناحیه غرب کشور
استخدام کارشناس فروش تجهیزات پزشکی در ناحیه غرب کشور
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در استان ایلام
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در ایلام
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری درتاکسی ماکسیم-ایلام
استخدام کارمند فروشگاه در فروشگاههای افق کوروش در ایلام
استخدام ۲ ردیف شغلی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ایلام
استخدام نماینده علمی در شرکت کیمیا کاشت اطبا در کل ایران
استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت/۲۳استان
استخدام کارمند فروشگاه درفروشگاه تخفیفی هفت(اوشانک)- ایلام
استخدام اپراتور مرکز تماس باروابط عمومی قوی در چندین استان
استخدام سرپرست شعبه،پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان/ایلام
استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در شهر ایلام
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام سرپرست شعبه،پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان/ایلام
استخدام پشتیبانی پایانه فروش الکترونیکی دریاس ارغوانی درایلام
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان،سرپرست شعبه در ایلام