استخدام پیک موتوری جهت همکاری در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۵۳۵ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام تعدادی موتورسوار در پیک شاهین در بجنورد
مشخص نشده
۱۷۵۴ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام جهت همکاری با پیک موتوری شتاب در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۸۰۲ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت همکاری با رستوران در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۸۲۰ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک شاهین - بجنورد
مشخص نشده
۱۸۲۱ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام تعدادی موتورسوار جهت پیک شاهین - بجنورد
مشخص نشده
۱۹۵۷ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت شرکت زیبا کاشانه مهربد - بجنورد
مشخص نشده
۲۰۵۷ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام شهر بجنورد - موتورسوار در پیک موتوری
مشخص نشده
۲۲۱۶ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام مرکز امور خیریه ابوالحسن در شیروان
مشخص نشده
۲۲۵۱ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام موتورسوار در پیک چاپار در بجنورد
مشخص نشده
۲۳۹۷ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام پیک موتوری جهت توزیع روزنامه در بجنورد
مشخص نشده
۲۶۱۰ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت