استخدام جوشکار فنی با حقوق تا 12 میلیون در پاسارگاد عایق پارس در مازندران
مازندران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام جوشکار فنی با حقوق تا 12 میلیون در پاسارگاد عایق پارس در مازندران
مازندران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام جوشکار در شرکت پویا صنعت کاسپین طبرستان در مازندران
مازندران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تکنسین فنی در شرکت مرغ بهشت در شهر ساری
مشخص نشده
۱۴۴ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام تکنسین فنی در شرکت مرغ بهشت در شهر ساری
مشخص نشده
۱۵۵ روز قبل
مازندران
تمام وقت