استخدام طراح داخلی و خارجی ساختمان با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در اهواز
مشخص نشده
۲۱۷ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح داخلی و خارجی ساختمان با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در اهواز
مشخص نشده
۲۲۷ روز قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت