استخدام نقشه‌کش صنعتی با بیمه، حقوق تا 9 تومان در مبلمان رُست در فارس
۵۴ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نقشه‌کش صنعتی با بیمه، حقوق تا 9 تومان در مبلمان رُست در فارس
۶۹ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نقشه‌کش صنعتی در شرکت مبلمان رُست در شهرک صنعتی ملوسجان
۹۳ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 7,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نقشه‌کش صنعتی با بیمه، سرویس، پاداش در مبلمان رُست در فارس
۱۲۵ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نقشه‌کش صنعتی در شرکت مبلمان رُست در فارس
۱۷۴ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت