استخدام برق کار صنعتی با حقوق تا 8 تومان، پاداش در مبلمان رُست در فارس
۲۸۳ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت