ارسال آسان
استخدام مدیر داخلی در سالن زیبایی شیما جاوید در شیراز
فارس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست مالی و اداری شعبه در پخش سراسری باراکا در فارس
فارس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست مالی و اداری شعبه در پخش سراسری باراکا در فارس
فارس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست مالی و اداری شعبه در شرکت پخش سراسری باراکا در فارس
فارس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست مالی و اداری شعبه در پخش سراسری باراکا در فارس
فارس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت