استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام معلم خصوصی درموسسه دانش گستردرچهاراستان کشور
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مترجم زبان درموسسه ترجمه اردیبهشت /گلستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور