استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی (تخصص در جذب نیرو) در 9 استان کشور
۳۵ روز قبل
البرز آذربایجان شرقی گیلان مازندران گلستان فارس کرمان کرمانشاه مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی (تخصص در جذب نیرو) در 11 استان کشور
۶۵ روز قبل
البرز اصفهان تهران آذربایجان شرقی گیلان مازندران گلستان فارس کرمان کرمانشاه مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی (تخصص در جذب نیرو) در 10 استان کشور
۸۰ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی گیلان مازندران گلستان فارس کرمان کرمانشاه مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی در شرکت اسنوا در 10 استان کشور
۱۱۴ روز قبل
البرز تهران آذربایجان شرقی گیلان مازندران گلستان فارس کرمان کرمانشاه مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس ارشد منابع انسانی (تخصص در جذب نیرو) در 11 استان کشور
۱۳۸ روز قبل
اصفهان البرز تهران آذربایجان شرقی گیلان مازندران گلستان فارس کرمان کرمانشاه مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی در شرکت اسنوا در 13 استان کشور
۱۵۹ روز قبل
خراسان رضوی اصفهان خوزستان البرز تهران آذربایجان شرقی گیلان مازندران گلستان فارس کرمان کرمانشاه مرکزی
تمام وقت