آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی سالن کار جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۷۹۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن کار جهت رستوران در جزیره کیش
مشخص نشده
۸۸۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن دار جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۹۳۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن کار خانم ‎و آقا در جزیره ‎کیش
مشخص نشده
۹۳۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن کار جهت یک رستوران معتبر در کیش
مشخص نشده
۹۵۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالندار جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۰۵۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالنکار جهت کار در رستوران در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۱۵۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام گارسون جهت همکاری در کیش
مشخص نشده
۱۱۶۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن کار جهت کار در آشپزخانه در کیش
مشخص نشده
۱۱۶۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالنکار غیرسیگاری جهت کار در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۱۷۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام گارسون جهت همکاری در کیش
مشخص نشده
۱۱۷۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تعدادی سالن دار جهت رستوران در کیش
مشخص نشده
۱۲۲۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن دار آقا جهت همکاری در کیش
مشخص نشده
۱۲۳۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سالن دار جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۴۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام ویترس جهت همکاری در کافه ای در کیش
مشخص نشده
۱۲۴۶ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت