استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه در فروشگاه تهویه مطبوع در کرمان
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
کرمان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه در فروشگاه تهویه مطبوع در کرمان
مشخص نشده
۵۴ روز قبل
کرمان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام منشی در یک دفتر مهندسی در کرمان
مشخص نشده
۶۹ روز قبل
کرمان
تمام وقت
استخدام منشی آشنا به حسابداری با بیمه در فروشگاه تهویه مطبوع در کرمان
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
کرمان
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم منشی در سیرجان
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
کرمان
تمام وقت