استخدام سرپرست قسمت تولید در توسعه و فناوری مهام فرداد خاورمیانه در کرمان
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
کرمان
حقوق ثابت تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست قسمت تولید در توسعه و فناوری مهام فرداد خاورمیانه در کرمان
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
کرمان
حقوق ثابت تا 8,000,000 تومان
تمام وقت