استخدام کارشناس حضوری امور مشتریان خانم (سراسر ایران)
استخدام اپراتور مرکز تماس خانم در یک شرکت معتبر در لرستان
استخدام اپراتور مرکز تماس حضوری/دورکاری خانم با مزایا
استخدام اپراتور مرکز تماس حضوری خانم در یک شرکت معتبر
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در خرم آباد
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم-بروجرد
استخدام اپراتور مرکز تماس(خانم)در یک شرکت معتبر در لرستان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در بروجرد
استخدام اپراتور مرکز تماس 1555 در شرکت جا به جا در بروجرد
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در لرستان
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در تاکسی ماکسیم در لرستان
استخدام مدیردفتر،کارشناس ارتباط بامشتری در خرم آباد
استخدام مدیردفتر،کارشناس ارتباط بامشتری در تاکسی ماکسیم-بروجرد
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط بامشتری در یک شرکت معتبر