استخدام تعدادی نیروی چرخکار، اتوکار، در مشهد
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار، راسته دوز در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم اتوکار، راسته دوز در مشهد
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم خیاط در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار وبیرون بر در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم زیگزاگ کار در زنجان
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم اتوکار، چرخکار در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خیاط در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی خانم چرخکار، اتوکار در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی زیگزاگ دوز در مشهد
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی سردوز کار در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی سردوز کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت