آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام چرخکار ماهر جهت کار در تولیدی در بیرجند
مشخص نشده
۳۴۷ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام چرخکار و شاگرد جهت کار در تولیدی در بیرجند
مشخص نشده
۹۹۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خیاط شلوار مردانه برای سری دوزی در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۱۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خیاط شلوار مردانه جهت سری دوزی در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۸۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خانم خیاط ماهر و نیمه ماهر در بیرجند
مشخص نشده
۱۲۱۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام تعدادی خیاط ماهر خانم یا آقا در بیرجند
مشخص نشده
۱۲۷۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی تمام وقت جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۱۲۹۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر جهت همکاری در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۱۳۱۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر جهت کار در خشکشویی در بیرجند
مشخص نشده
۱۳۶۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خیاط خانم جهت همکاری در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۵۷۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام تعدادی چرخکار ماهر خانم جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۷۳۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر جهت تولیدی پوشاک در شهر بیرجند
مشخص نشده
۱۷۹۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر خانم یا آقا در بیرجند
مشخص نشده
۱۸۰۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام چرخکار جهت کار در تولیدی لباس در بیرجند
مشخص نشده
۱۸۶۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت