استخدام مترجم انگلیسی در ایران تایپیست در کردستان
۱۲ ساعت قبل
کردستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان سخن در کردستان
مشخص نشده
۱۳ ساعت قبل
کردستان
تمام وقت پاره وقت
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در کردستان
۳۰ روز قبل
کردستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در کردستان
۴۸ روز قبل
کردستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم انگلیسی در مجموعه ایران تایپیست در کردستان
۶۰ روز قبل
کردستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری