استخدام شاگرد جهت همکاری در کارواش در شهر بیرجند
استخدام راننده با خودرو جهت آژانس مستقر در نیروی هوایی
استخدام نیرو جهت کار در کارواش در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت آژانس در بیرجند
استخدام همکار آقا و خانم جهت کارگاه و مصالح فروشی در بیرجند
استخدام تعدادی mdf کار ماهر و نیمه ماهر در بیرجند
استخدام کارشناس فروش در شرکت زرین گوار از سراسر کشور
استخدام نیروی کارواش کار تمام وقت در شهر بیرجند
استخدام فروشنده آقا با مزایا در شرکت فرش فرهی در بیرجند
استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت همکاری با آژانس در بیرجند
استخدام نیروی کارواش کار تمام وقت جهت همکاری در شهر بیرجند
استخدام راننده نیسان در شرکت پخش جاوید در بیرجند
استخدام مدیر منطقه(ASM)،مدیر شعبه گناباد -بیرجند
استخدام نیروی کار نیمه ماهر جهت کارگاه MDF در شهر بیرجند
استخدام ویزیتور آقا با مزایا در خراسان جنوبی
استخدام کارشناس آموزش و پشتیبانی در شهر بیرجند
استخدام نیرو جهت کار در کارواش در بیرجند
استخدام راننده جهت کار آژانس در بیرجند
استخدام تعدادی راننده جهت کار در آژانس در بیرجند
استخدام راننده تمام وقت و نیمه وقت در آژانس در بیرجند