استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در یزد
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران
استخدام کمک بهیار یا پرستار یا تکنسین اورژانس در کرج
استخدام تکنسین اتاق عمل و و فوریت خانم جهت همکاری در تهران
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز ترک اعتیاد
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی جهت همکاری در یزد
استخدام تکنسین اورژانس جهت همکاری در تهران
استخدام کاردان فوریت های پزشکی در شیراز
استخدام تعدادی تکنسین فوریت های پزشکی یا بهیار - کرج
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام تعدادی کارشناس بیهوشی یا فوریت پزشکی در تهران
استخدام تکنسین اورژانس جهت کلینیک ترک اعتیاد در کرج
استخدام کاردان فوریت پزشکی در تهران
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت کاردرمرکز آمبولانس خصوصی
استخدام نیرو با مدرک فوریت های پزشکی در همدان
استخدام کاردان فوریتها آقا جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی
استخدام کارشناس فوریتهای پزشکی با سابقه کار در اورژانس
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی آقا جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام کاردان فوریت جهت مرکز آمبولانس در تهران
استخدام پزشکیار در یک شرکت معتبر در شهر اهواز