ارسال آسان
استخدام Node Js Developer در LegaMart در خراسان رضوی
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت تا 13,000,000 تومان
ارشد - Senior
Node.js | TypeScript
استخدام برنامه نویس React.js در توسعه فناوری سپید سیستم شریف در تهران
۸ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | Git | TypeScript
استخدام برنامه نویس React.js در توسعه فناوری سپید سیستم شریف در تهران
۷۸ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
ارشد - Senior
React.js | Git | TypeScript
استخدام برنامه نویس موبایل React Native در گیتی سامانه نوین شرق خراسان رضوی
خراسان رضوی
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تازه کار - Junior
React Native | Swift | TypeScript
استخدام برنامه نویس Front End در رایان خاورمیانه ایرانیان در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
GraphQL | TypeScript | Git