در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیروی انتظامات جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۰۹۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت نگهبانی و انتظامات در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۵۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نیروی حراست جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۶۳ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت حراست در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۶۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نیروی حراست جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۳۴۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نیروی حراست جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۵۴۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مجموعه پارس سافری کیش - جزیره کیش
مشخص نشده
۱۹۳۹ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش
مشخص نشده
۲۰۰۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت حراست در جزیره کیش
مشخص نشده
۲۱۳۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت