شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی

۳۰۵۱۹۵ نظر

شرایط استخدام در سازمان تامین اجتماعی

متقاضیان محترم آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ و مزایای استخدام در تامین اجتماعی آگاهی یابند.

 

گوش به زنگ باشید!

با فعال‌سازی این خدمت، دیگر نیازی به بررسی مکرر وبسایت نیست و به محض انتشار خبر مهم در این صفحه از طریق پیامک و تماس تلفنی از آن اطلاع خواهید یافت!

خبر ۲ شهریور ۱۴۰۱ - اطلاعیه اصلاحات دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمنا باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (۱۴۰۱/۰۶/۰۶)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند

 برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

شرایط عمومی

الف - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ب - اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی؛
پ - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ت - دارا بـودن دانشـنامه/گواهینامه موقـت فراغـت از تحصـیل و گـواهی پایـان طـرح در مقطـع تحصـیلی مربوطـه بـرای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر؛
ث - دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم برای مردان؛
ج - داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
چ - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
ح - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
خ - عــدم وجــود هرگونــه ممنوعیــت اســتخدام همچــون عــدم محکومیــت بــه مجازاتهــای اخــراج، بازنشســتگی، بــاز خریــد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصلاح؛
د - داوطلبــان اســتخدام در زمــان ثبتنــام نبایــد جــزء کارکنــان رســمی، آزمایشــی و پیمــانی ســازمان و همچنــین نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته سازمان و سایر دستگاههای اجرایی باشند؛
ذ - عدم اشـتغال و همچنـین نداشـتن تعهـد خـدمت بـه دولـت، شـرکتهای دولتـی و سـازمان هـای وابسـته بـه دولـت و موسسـاتی کـه شـمول قـانون بـر آنهـا مسـتلزم ذکـر نـام اسـت بـه هنگـام انعقـاد قـرارداد و شـروع بکـار در سـازمان الزامـی میباشد؛
تبصــره ۱ :مسـئولیت قبـول یـا عـدم قبـول انصـراف پذیرفته شـده نهـایی بـر اسـاس قـوانین و مقـررات مربوطـه توسـط دسـتگاه اجرایــی، در زمـان انعقــاد قــرارداد پیمـانی و یــا صـدور حکــم کــارگزینی، بـه عهــده داوطلـب پذیرفته شــده آزمــون میباشد.
تبصــره ۲ :نحــوه تشــخیص شــرایط افــراد بــدوا براســاس خوداظهــاری میباشــد. علیهــذا چنانچــه حســب مــدارک و استعلامات انجـام شـده خـلاف آن اثبـات شـود، افـراد موصـوف در هـر مرحلـه از مراحـل اسـتخدام کـه باشـند حـذف و افـراد حایز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.
ر - دارا بودن حداقل بیست (۲۰ )سال تمام

* حداکثر سی سال (۳۰ )تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی(متولدین ۱۳۷۱/۵/۳۱ به بعد)
* حداکثر ســی و پــنج (۳۵) ســال تمــام بــرای دارنــدگان مــدارک تحصــیلی کارشناســی ارشــد (رســته بهداشــتی و درمانی) و دکترای حرفه ای (متولدین ۱۳۶۶/۵/۳۱ به بعد)

* حداکثر سـی و سـه (۳۳ )سـال تمـام بـرای دارنـدگان مـدارک تحصـیلی کارشناسـی ارشـد (سـایر رسـته ها) (متولـدین (بعد به ۱۳۶۸/۰۵/۳۱)

* حداکثر چهـــل (۴۰ ) ســـال تمـــام بـــرای دارنـــدگان مـــدارک تحصـــیلی دکتـــرای تخصصـــی پزشـــکی.(متولدین بعد به(۱۳۶۱/۰۵/۳۱)

تبصره ۳ :مسـتفاد از قـانون اصـلاح حـداکثر سـن مصـوب ۱۳۷۱ و قـانون حمایـت از خـانواده و جـوانی جمعیـت مصـوب ۱۴۰۰ ،مــوارد ذیــل بــه شــرط ارائــه مــدارک و مســتندات لازم از مراجــع ذیــربط قبــل از مرحلــه مصــاحبه، ســنوات ارفــاقی اضافه خواهد شد:
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
- داوطلبـانی کـه در جبهـه ها بـه طـور داوطلبانـه خـدمت نمودهانـد بـه میـزان حضـور در جبهـه و همچنـین مـدت زمـان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
- داوطلبـانی کـه بـه صـورت غیـر رسـمی و تمـام وقـت در وزارتخانـه هـا و موسسـات و شــرکتهای دولتـی ، بانـک هـاو شرکتهای تحت پوشـش آنهـا، شـرکت هـای بیمـه هـای دولتـی ، شـهرداری هـا و موسسـات و شـرکتهای دولتـی کـه شـمول قانون بر آنها مستلزم ذکـر نـام اسـت ، موسسـات و شـرکتهای ملـی و مصـادره شـده کـه بـه نحـوی از بودجـه و کمـک دولـت استفاده می کنند، نهادهـای انقـلاب اسـلامی و شـرکتهای تحـت پوشـش آنهـا، نهادهـای عمـومی غیـر دولتـی و شـرکت هـای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها؛
- به ازای تاهل به میزان یـک (۱) سـال و نیـز داشـتن هـر فرزنـد بـه میـزان یـک (۱)سـال و حـداکثر تـا سـقف پـنج (۵ سال) موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
تبصـره ۴ :مـلاک عمـل بـرای محاسـبه تـاریخ گـواهی فراغـت از تحصـیل، معافیـت دائـم و پایـان خـدمت نظـام وظیفـه داوطلبان آخرین روز ثبت نام و برای سن افراد، ملاک عمل برای محاسبه اولین روز ثبت نام خواهد بود.

شرایط اختصاصی

۱ -مــدارک تحصــیلی موسســات آمــوزش عــالی کــه مــورد تائیــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی میباشد ملاک عمل خواهد بود.
۲ -ارائــه گــواهی انجــام خــدمات قــانونی (طــرح موظــف اجبــاری) و یــا معافیــت از آن در مــورد فارغ التحصــیلان رســته بهداشـتی و درمـانی و پزشـکان تـا آخـرین روز اولـین بـازه زمـانی اخـذ مـدارک قبـل از انجـام مصـاحبه اسـتخدامی الزامـی میباشد. بدیهی است در صورت عـدم ارائـه گـواهی مـذکور در زمـان مقـرر، قبـولی متقاضـی در آزمـون کتبـی کـان لـم یکـن تلقی خواهد شد.
۳ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.
تبصــره ۱ :سـازمان هیچگونـه تعهــدی بـه اعمـال مـدرک تحصــیلی مقطـع بـالاتر افـراد نــدارد و ارائـه هرگونـه مــدرک تحصــیلی بــالاتر از مقطــع تحصــیلی شــغل مــورد تقاضــا پــس از اســتخدام در ســازمان (مــدارک منطبــق بــا شــرایط احــراز مشاغل سـازمان) پـس از طـی حـداقل ۳ سـال خـدمت در عنـوان شـغلی مـورد تقاضـای آزمـون مربوطـه بـه ازای هـر مقطـع تحصیلی امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۲ :ارائه مدارک معادل و افتخاری به عنوان مدرک تحصیلی معتبر ملاک عمل قرار نمیگیرد.
۴ -پذیرفته شدگان آزمون متعهد خدمت به میزان ۵ سال در شهر مورد تقاضای آزمون میباشند.
۵ -داوطلبان صرفا در صورتی مـی تواننـد در ایـن آزمـون ثبـت نـام نماینـد کـه عنـوان مقطـع تحصـیلی، رشـته تحصـیلی و یـا گـرایش رشـته تحصـیلی آنـان بـه طـور کامـل و بـه صـورت مشـخص در شـرایط احـراز مشـاغل ذکـر شـده باشـد لـذا داوطلبانی که مقطـع تحصـیلی، رشـته تحصـیلی و یـا گـرایش- رشـته تحصـیلی آن هـا عینـا در دفترچـه درج نشـده باشـد از ثبت نام خـودداری نماینـد. بـدیهی اسـت در هـر مرحلـه از فراینـد جـذب و بکـارگیری مشـخص گـردد کـه مقطـع تحصـیلی، رشته تحصـیلی و یـا گـرایش تحصـیلی آن هـا بـا شـرایط ذکـر شـده در دفتچـه منطبـق نباشـد و دارای پسـوند و یـا پیشـوند بـیش از آنچـه در دفترچـه آمـده باشـد از سـایر فراینـد اسـتخدام حـذف شـده و داوطلـب حـق هیچگونـه اعتراضـی نخواهـد داشت.
توجه: اگر رشته تحصـیلی بـدون گـرایش ذکـر شـده باشـد صـرفا رشـته تحصـیلی بـدون گـرایش مـلاک عمـل بـوده و در صورتیکه رشته تحصـیلی بـا گـرایش هـای مشـخص ذکـر شـده باشـد فقـط آن رشـته تحصـیلی بـا گـرایش هـای ذکـر شـده ملاک عمل خواهـد بـود. لـذا داوطلبـان موظـف انـد در زمـان ثبـت نـام بـا توجـه بـه شـرایط اعـلام شـده دقـت کـافی بعمـل آورده و از ثبــت نــام در شــغل هــایی کــه واجــد شــرایط نیســتند، خــودداری نماینــد. ضــمنا مــدارک تحصــیلی آندســته از متقاضـیان آزمـون کـه دارای عبـارات کارشناسـی حرفـه ای، مهندسـی فنـاوری، مهندسـی فنـاوری ارشـد، علمـی-کـاربردی، مهندسـی تکنولـوژی و کارشناسـی حرفـه ای مـی باشـند نیـز بـه عنـوان رشـته هـای تحصـیلی منـدرج در دفترچـه مـورد قبول می باشد.
تبصره ۳ -آندسـته از فرزنـدان شـاهد، جانبـازان از کـار افتـاده کلـی ، آزادگـان از کـار افتـاده کلـی و فرزنـدان آنـان کـه علاوه بر سهمیه استخدامی ایثـارگران بـا کسـب حـد نصـاب قبـولی و امتیـازات لازم در آزمـون پذیرفتـه شـوند مـی تواننـد بـا ارائه مدارک مربوطه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرط معافیت حداکثر سن بهره مند گردند.
۶ -معافیــت پزشــکی خــدمت زیرپــرچم داوطلبــان در صــورت قبــولی در آزمــون اســتخدامی کتبــی و مصــاحبه پــس از تایید واحد طب کار استان مربوطه مبنی بـر توانـائی انجـام امـور مربـوط در عنـوان شـغلی مـورد تقاضـا قابـل پـذیرش خواهـد بود.
۷-مدارک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.

الزامات، امتیازات و سهمیه

۱-سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران:
ایثارگران سـهمیه بیسـت و پـنج درصـد (۲۵ (%مـاده (۲۱ (قـانون جـامع خـدمات رسـانی بـه ایثـارگران شـامل مـوارد زیـر
می باشند:
- جانبازان؛
- آزادگان؛
- همسر و فرزندان شهدا ؛
- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%و بالاتر؛)
- همسر و فرزندان و همسران آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت؛
- پدر، مادر، خواهر و برادر شهید؛
حسـب مـاده (۲۱ (قـانون جـامع خـدمات رسـانی بـه ایثـارگران، بیسـت و پـنج(۲۵%) سـهمیه اسـتخدامی بـه مشـمولین این بخش اختصاص دارد.
نکتـه مهـم: صـرفا ایثـارگرانی مجازنـد از سـهمیه اسـتخدامی ۲۵ %بهـره منـد شـوند کـه وضـعیت شـغلی آنـان در فرآینـد ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی در سیستم سجایا "بیکار" ثبت شده باشد.

تبصره ۱ :مشـمولین سـهمیه ۲۵ %ایثـارگران مجـاز بـه بهـره منـدی از سـهمیه اسـتخدامی سـایر ایثـارگران و یـا بـالعکس نمی باشند. به عبـارت دیگـر هـر یـک از داوطلبـان مـی بایسـت در صـورت مشـمول بـودن، صـرفا از یـک سـهمیه اسـتخدامی مشـخص شـده اسـتفاده نمایـد. بـدیهی اسـت در ایـن صـورت مشـمولین سـهمیه ۲۵ %ایثـارگران، جهـت اسـتفاده از سـهمیه اختصاصی خود صرفا باید مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.
تبصره ۲ :بـه کلیـه ایثـارگران بیکـار مشـمول سـهمیه اسـتخدامی ۲۵ درصـد ایثـارگران توصـیه مـی شـود بـرای حصـول اطمینـان از چگـونگی امکـان بهـره منـدی خـود از سـهمیه اسـتخدامی حـداقل ۲۵ %قبـل از ثبـت نـام بـا مراجعـه بـه سـایت ایثار و یا در صورت نیاز بـه بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران محـل پرونـده، نسـبت بـه مشـخص شـدن وضـعیت شـغلی خـود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.
تبصره ۳ :باتوجه به همـاهنگی بعمـل آمـده بـا بنیـاد شـهید و امورایثـارگران عنـوان شـغلی و محـل خـدمت مـورد تقاضـا جهــت مشــمولین ســهمیه ۲۵ %ایثــارگران از ســهمیه ســایر داوطلبــان تفکیــک گردیــده و داوطلبــان ایثــارگر مشــمول ایــن سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا باید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نمایند.

۲-ایثارگران سهمیه ۵ درصد ایثارگران:
ایثارگران سهمیه پنج درصد (۵ (%ماده (۲۱ (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل موارد زیر است:
- رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛
- همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛
- فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد؛
- فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت؛
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ -معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ -معاونـت نیـروی انسـانی سـازمان بسـیج مستضـعفان سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی در مـورد بسـیجیان و نیروهـای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ -معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران؛ حسـب مـاده (۲۱ (قـانون جـامع خمـات رسـانی بـه ایثـارگران ، پـنج درصـد(۵ %) سـهمیه اسـتخدامی بـه مشـمولین ایـن بخش اختصاص دارد.
تبصــره ۱ :بکــارگیری نیروهــای مشــمول ســهمیه ۵ درصــد درصــورت ثبــت نــام و شــرکت در آزمــون حســب بــالاترین نمرات فضلی در شـغل محـل هـای مربـوط بـه ایـن سـهمیه و انجـام مصـاحبه و احـراز شـرایط عمـومی گـزینش امکـان پـذیر خواهــد بود.بــدیهی اســت مشــمولین ســهمیه ۵ درصــد ایثــارگران جهــت اســتفاده از ســهمیه اختصاصــی خــود صــرفا بایــد مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.
تبصره۲ :داوطلبان سـهمیه اسـتخدامی ۵ %ایثـارگران حـق انتخـاب شـغل محـل هـای مربـوط بـه سـهمیه ۲۵ %را ندارنـد و در صورت ثبت نام در آزمون حذف خواهند شد.
تبصره ۳ :پس از آزمـون کتبـی و معرفـی داوطلبـان بـرای بررسـی مـدارک و مصـاحبه در سـهمیه مشـخص شـده، امکـان تغییر سهمیه معرفی شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

تذکرات مربوط به مشمولین قانون مذکور:

تــذکر ۱ :ایثــارگران متقاضــی اســتفاده از ســهمیه اســتخدامی موضــوع مــاده (۲۱ (قــانون جــامع خــدمات رســانی بــه ایثارگران صرفا از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه می توانند استفاده کنند .
تـذکر۲ :جانبـازان، آزادگـان، فرزنـدان شـاهد، فرزنـدان جانبـازان بیسـت و پـنج درصـد و بـالاتر و فرزنـدان آزادگـان یـک سال اسارت و بالاتر از شـرط حداکثر سـن معـاف بـوده و در صـورت ثبـت نـام و موفقیـت در آزمـون (کتبـی و مصـاحبه) بـه میـزان سـهمیه تخصیصـی اسـتخدام خواهنـد شـد. بـدیهی اسـت معافیـت هـای منـدرج در ایـن بنـد صـرفا بـه میـزان تعـداد سهمیه های مندرج در دفترچه می باشد.
تـذکر۳ :رعایـت شـرایط علمـی (مقطـع و رشـته تحصـیلی) حسـب مـوارد منـدرج در دفترچـه بـرای سـهمیه ایثـارگران الزامی می باشد.
تـذکر۴ :کسـب حـد نصـاب نمـره کتبـی و مصـاحبه آزمـون بـرای مشـمولان مـاده ۲۱ قـانون جـامع خـدمات رسـانی بـه ایثارگران (تا سقف سـهمیه) الزامـی نمـی باشـد. . بـدیهی اسـت در صـورتی کـه ایثـارگران موضـوع ایـن مـاده در شـغل محـل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره آزمون(کتبی و مصاحبه) الزامی است.
تذکر۵ :احراز شرایط عمومی گزینش قبل از بکارگیری نیرو از محل سهمیه ایثارگران الزامی می باشد.
تـذکر۶ :پـس از آزمـون کتبـی و معرفـی داوطلبـان بـرای بررسـی مـدارک و مصـاحبه در سـهمیه مشـخص شـده امکـان تغییر سهمیه معرفی شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.
۳-سهمیه سه درصد بهزیستی:
سه درصـد (۳ (%ازمجمـوع مجوزهـای اسـتخدامی از بـین معلـولان بهزیسـتی واجـد شـرایط از طریـق ثبـت نـام و شـرکت در آزمون استخدامی در شغل محل هـای مربـوط بـه ایـن سـهمیه بـه میـزان سـهمیه تخصیصـی پـس از کسـب حدنصـاب بـر اســاس اولویــت امتیــاز مکتســبه در شــغل محــل هــای مشــخص شــده و انجــام مصــاحبه و اخــذ نظریــه هســته گــزینش و کمیسـیون پزشـکی مبنـی بـر توانـایی انجـام کـار صـرفا در عنـوان شـغلی مـورد تقاضـا بکـارگیری مـیگردنـد. رعایـت کلیـه شرایط منـدرج در دفترچـه منتشـره جهـت متقاضـیان سـهمیه موصـوف الزامـی و رعایـت شـرط سـنی یـک مقطـع تحصـیلی بالاتر حسب مفاد بند (۳ (مصوبه پنجـاه و هفتمـین جلسـه هیـات امنـای سـازمان تـامین اجتمـاعی بـه قـوت خـود بـاقی مـی باشد.

 داوطلب بومی:

بــا عنایــت بــه مــاده (۲۴ بخشــنامه شــماره ۲۴۵۱۰ مــورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور مبنــی بــر ایجاد اولویت برای داوطلب بومی شهرستانی(به استثنای شهرستان تهران و شهرستان های مراکز استان ها)
الــف: داوطلبــی بــومی شهرســتانی تلقــی مــی گــردد کــه "متولــد" یــا "ســاکن بــا ســابقه ده ســال ســکونت" در همــان شهرستان محل تقاضا باشد.
بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز می گردد:
۱ -شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تبصره:با توجـه بـه تقسـیمات کشـوری در سـال هـای مختلـف، در صـورت اخـتلاف نظـر یـا ابهـام در خصـوص شهرسـتان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲ -اســتفاده از اولویــت بــومی از طریــق ســکونت بــه موجــب تاییــد ســاکن بــودن و حــداقل ده ســال ســکونت بــا ارائــه استشــهاد محلــی (بــر اســاس فــرم پیوســت بخشــنامه) ممهــور بــه مهــر نیــروی انتظــامی (پاســگاه یــا کلانتــری محــل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشـتن گـواهی تحصـیل در مقـاطع تحصـیلی ابتـدایی، راهنمـایی یـا دبیرسـتان در شهرسـتان محـل مـورد تقاضـا بـا تائیـد اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان مربوطـه مـی توانـد بـه عنـوان تمـام یـا قسـمتی از سـابقه ده سـال سـکونت بـه شرط ارائه استشهاد محلـی مبنـی بـر تاییـد سـاکن بـودن فعلـی فـرد در شهرسـتان محـل مـورد تقاضـا مـلاک محاسـبه قـرار گیرد.
ب- داوطلـب بـومی شهرسـتانی نسـبت بـه سـایر داوطلبـان غیـر بـومی دارای اولویـت مـی باشـند. اولویـت بـومی بـه ایـن شـرح اعمـال خواهـد شـد"نمـره مکتسـبه داوطلـب بـومی شهرسـتانی در آزمـون کتبـی بـا ضـریب (یـک و چهـاردهم) (۴/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
ج- مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.

 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

۱ -به ازای تاهل به میزان یک (۱ (سال و نیـز داشـتن هـر فرزنـد بـه میـزان یـک (۱ (سـال و حـداکثر تـا سـقف پـنج (۵ )سال سقف محدوده سنی مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.
۲ -به ازای تاهل دو (۲ (درصـد و نیـز هـر فرزنـد دو (۲ (درصـد، مجموعـا حـداکثر تـا ده (۱۰ (درصـد بـه امتیـاز مکتسـبه
آزمون کتبی داوطلب اضافه می شود. تبصـره: امتیـازات فـوق الـذکر، مشـروط بـه آن اسـت کـه نـرخ بـاروری شهرسـتان محـل زادگـاه داوطلـب یـا فرزنـد وی، بالای ۵/۲ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می باشد. 

 مراحل ثبت نام:

۱ -تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی.
۲ -فایل عکس اسکن شده.
داوطلب میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
- عکس ۴ ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
- اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰ ۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰ ۳۰۰ باشد.
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.
- حاشیههای زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
- حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره ۱ :اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و...) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره ۲ :عکس خواهران باید با حجاب و صورت آنان کامل مشخص باشد.
تبصره ۳ :درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.
یادآوری مهم: با توجه به م شکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خ صوص ا شتباه در ار سال عکس داوطلبان، که این موضــوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توســط دیگران انجام میشــود رخ داده اســت. تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ار سالی دقت نمایید تا ا شتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 پرداخت وجه ثبت نام:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ انجام خواهد پذیرفت.
متقاضیان واجد شرایط میبایست به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ریال  ۱/۴۰۰/۰۰۰ عنوان هزینه ثبت نام به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.لازم به توضیح است هزینه ثبت نام به حساب مشخص شده در سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
- متقا ضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یاددا شت نموده و تا پایان مراحل ا ستخدام نزد خود نگهداری نمایند.
- به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام

در ردیفهای۱ ،۲ و۳ :داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی ،نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطورکامل وخوانا وارد نماید. (ازبکاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود).
- در ردیف ۴ :داوطلب بایدکد ملی خودرا که ده رقم می باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.ضمنا داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده اند، برای اطلاع ازشماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۰۷۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
- در ردیف ۵ :داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد میباشد منحصرا مربع مربوط را علامتگذاری نماید.
- در ردیف۶ :داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.
- در ردیف ۷ :داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز (ملاک عمل اولین روزثبت نام ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ (درمحل مربوط درج نماید.
- در ردیف ۸ :داوطلب باید بر حسب اینکه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامتگذاری نماید. داوطلب متاهل باید تعداد فرزندان خود رادرج نماید.
- در ردیف ۹ :داوطلب باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را در این محل درج نماید.
- در ردیف ۱۰ :داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.
- در ردیف ۱۱ :داوطلب باید با علامتگذاری در یکی از مربع ها ، دین خود را مشخص نماید.
- در ردیف ۱۲ :داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را علامتگذاری نمایند.
- در ردیف ۱۳ :داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را بر اساس ۱۳-۱ و ۱۳-۲ باید مشخص نماید.
- در ردیف ۱۳-۱ :داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد می بایست این بند را علامت گذاری نماید.
- در ردیف ۱۳-۲ :داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران ۵ درصد باید فقط یکی از گزینه ها را علامت گذاری نماید.
- در ردیف ۱۴ :داوطلبان شاغل قراردادی دستگاه ها می بایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند. (نام سازمان به صورت تایپی باشد)
- در ردیف ۱۵ :داوطلب متقاضی این بند می بایست مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه را مشخص نماید.
- در ردیف ۱۶ :داوطلب متقاضی این بند می بایست مدت اسارت که در طول جنگ تحمیلی در اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب بوده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه را مشخص نماید.
- درردیف ۱۷ :داوطلب متقاضی این بند می بایست مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری را مشخص نماید.
- در ردیف ۱۸ :داوطلبان خانواده شهداء، آزادگان از کار افتاده و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند و مفقود الاثرها باید این بند را علامت گذاری نماید.
- درردیف ۱۹ :داوطلبان معلول در این قسمت باید تیک مربوط به سهمیه ۳ درصدی را زده و نوع معلولیت باز شود و وضعیت معلولیت خود را در یکی از مربع ها علامتگذاری نمایند.
- بر اساس شدت معلولیتی که سازمان بهزیستی تائید خواهد کرد، خدمات و تسهیلات لازم به متقاضیان ارائه خواهد شد.
 درردیف ۲۰:داوطلب می بایست آخرین مقطع تحصیلی خودرا براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما در این قسمت درج نماید.
- در ردیف ۲۱ :داوطلب می بایست عنوان رشته تحصیلی خود را (براساس شرایط احراز مندرج در دفترچه ) مشخص و دراین محل درج نماید.
- در ردیف ۲۲ :داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک خود را درج نماید.
- در ردیف ۲۳ :داوطلب می بایست تاریخ فارغ التحصیلی خودرا دراین قسمت درج نماید.
- در ردیف ۲۴ :داوطلب باید معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را درج نماید.
- در ردیف ۲۵ :داوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی درج نماید.
- در ردیف ۲۶ :داوطلب می بایست کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف ۲۷ و ۲۸ :داوطلب می بایست شماره تلفن ثابت و همراه خود را درج نماید.
- در ردیف ۲۹ :داوطلب متقاضی میتواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید.
- در ردیف ۳۰ :داوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را درج ادرس دقیق خود را مشخص نماید.
- در ردیف ۳۱ :داوطلب می بایست کد و عنوان شغلی و اولویت انتخابی خود را در این محل درج نماید.
- در ردیف ۳۲ :داوطلب می بایست بومی بودن یا غیر بومی بودن خود را برای شغل محل انتخابی مشخص نمایند. در صورت بومی
بودن استان و شهرستان بومی و نوع بومی بودن خود را بر اساس موارد درج شده مشخص نماید. (تکمیل این بند اجباری است).

 مدارک و مستندات لازم

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان حسب نیاز سازمان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان حداکثر تا سه برابر مجوزهای استخدامی اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامی باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع ر سانی سازمان سنجش آموزش ک شور به نشانی sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ در مراکز اسـتانها برگزار خواهد شـد و ملاک تعیین حوزه امتحانی بر اسـاس انتخاب داوطلب در تقاضـانامه به هنگام ثبت نام خواهد بود.
ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ار سالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسی خواهد شد.

مواد آزمون عبارتند از:

آزمون عمومی:
۱ -زبان و ادبیات فارسی
۲ -معارف اسلامی*
۳ -زبان انگلیسی ـ عمومی
۴ـ ریاضی و آمار مقدماتی
۵ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۶ -فناوری اطلاعات (مهارتهای Word ،PowerPoint ،Excel و Internet)
۷ -شناخت تامین اجتماعی
۸ -هوش و استعداد شغلی
* اقلیتهای دینـی مصـرح در قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، از پاسـخگویی بـه سـوالات معـارف اسـلامی معـاف بـوده و در محاسبه نمـره کـل عمـومی (کـه حیطـه عمـومی نامیـده میشـود)، ایـن درس لحـاظ نخواهـد شـد، ولـی چنانچـه داوطلـب اقلیـت دینی به سوالات معارف اسـلامی پاسـخ دهـد، ایـن درس بـا تـاثیر مثبـت در محاسـبه نمـره کـل عمـومی لحـاظ خواهـد شـد. در واقـع دو نمـره کـل عمـومی، یـک نمـره کـل بـا لحـاظ نمـره خـام درس مـذکور و یـک نمـره کـل بـدون لحـاظ نمـره خـام درس مـذکور، محاسبه و نمره کل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.
* آزمون عمومی نمره منفی دارد.
آزمون تخصصی:
علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصـی حسـب مـورد در عنـوان شـغلی مربوطـه بـه شـرح مفـاد منـدرج در ایـن دفترچـه انجــام خواهــد شــد . منــابع آزمــون تخصصــی متناســب بــا عنــوان شــغلی مــورد نظــر منــدرج در همــین دفترچــه صــورت میپذیرد.
تذکر: کلیه سـوالات مـواد آزمـون عمـومی و اختصاصـی بـه صـورت چهـار گزینـه ای و دارای ضـریب مربوطـه مـی باشـند. ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

مراحل و نحوه اعلام نتیجه

مراحل تعیین حد نصاب علمی و معرفی افراد جهت سایر مراحل به شرح زیر صورت می پذیرد:
الف) تعیین داوطلبان دارای حد نصاب علمی
معرفی داوطلبان جهت بررسی مدارک و سایر مراحل جذب، منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی می باشد.
حد نصاب عبارت است از ۵۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر برتر در هر شغل پس از اعمال ضرایب مربوطه.
تبصــره: امتیــاز داوطلبــان بــا ارزش وزنــی چهــل (۴۰ )درصــد بــرای دروس عمــومی و شصــت (۶۰ )درصــد بــرای دروس تخصصی محاسبه میگردد.
ب) معرفی لیست حداکثر ۳ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حد نصاب علمی انتخاب داوطلبان جهت بررسی مـدارک بـه میـزان حـداکثر سـه برابـر ظرفیـت (در صـورت وجـود داوطلـب واجـد شـرایط) از میان داوطلبان دارای حد نصاب علمی در هر شغل محل با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه صورت می پذیرد.
ج) اعلام لیست حداکثر سه برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه از بین دارندگان حد نصاب آزمون علمی انتخــاب داوطلبــان ســه برابــر ظرفیــت در هــر شــغل محــل (در صــورت وجــود داوطلــب واجــد شــرایط) جهــت انجــام مصاحبه، صرفا از بـین داوطلبـانی کـه مـدارک آنـان بررسـی و مـورد تائیـد قـرار گرفتـه اسـت، در هـر شـغل محـل صـورت میپذیرد.
د) معرفی به گزینش (انتخاب دو برابر ظرفیت)
پـس از برگـزاری مصـاحبه، معرفـی داوطلبـان بـه گـزینش بـر اسـاس مجمـوع نمـره کـل نهـایی مکتسـبه آنـان بـا وزن شصـت (۶۰درصـد) بـرای آزمـون کتبـی و چهـل درصـد(۴۰ درصـد) بـرای مصـاحبه و بـه تعـداد دو برابـر ظرفیـت پـذیرش خواهد بود.
تــذکر در صــورت مســاوی بــودن مجمــوع نمــرات مکتســبه داوطلبــان در آزمــون کتبــی و مصــاحبه، اولویــت معرفــی بــه گزینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

تذکرات

۱ -کســب حد نصــاب نمره لازم در آزمون هیچگونه حق اســتخدامی ایجاد نمیکند. پذیرش نهایی موکول به تطبیق مدرک و شرایط و موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل م صاحبه، گزینش، معاینات پز شکی و اخذ گواهی عدم سوء پی شینه از مراکز ذیصلاح خواهد بود.
۲ -با توجه به اینکه مدارک متقاضـیان حسـب نیاز سـازمان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی تا چند برابر ظرفیت  استخدامی تعیین شده اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این دفترچه و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضـانامه ثبت نامی باشـد، هیچگونه حقی برای متقاضـی ایجاد نخواهد کرد. و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
۳ -داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهر ست چند برابر ظرفیت مجوزهای ا ستخدامی مکلفند م ستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقبا از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
۴ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن دفترچه بر عهده داوطلب خواهد بود. در صورتی که در کلیه مراحل حین اســتخدام و بعد از آن، خلاف موارد مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام به اثبات برســد از ادامه مراحل آزمون داوطلب جلوگیری و در صـورت اشـتغال به کار، به علت عدم رعایت شـرایط اسـتخدام و ارائه مدارک خلاف واقع، طی ابلاغ کتبی لغو قرارداد/اخراج خواهد شد. ضمنا در خصوص مقطع و رشته تحصیلی اظهار متقاضی در مرحله ثبت نام و ارایه مدرک تحصیلی منطبق با شرایط آزمون مبنای عمل است.
۵ -داوطلبان جذب و بکارگیری می بایســت ســلامت جســمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به کارگیری میشــوند را داشته باشند.
۶ -وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
۷ -داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرایند ثبت نام بهتر است ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند

برای مشاهده جداول عناوین شغلی و کد استان ها اینجا کلیک کنید

خبر ۶ شهریور ۱۴۰۱-  اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه (سری سوم) دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمـــون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱و با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، عبارت نکته مهم: «صرفا ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدامی ۲۵% بهره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرآیند ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی در سیستم سجایا "بیکار" ثبت شده باشد» از ردیف «۱» سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران قسمت الزامات، امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در صفحه (۳) دفترچه راهنمای مذکورحذف می گردد. به همین منظور برای فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۱/۰۶/۰۶) برای ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحات مندرج در اطلاعیه های مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ و ۱۴۰۱/۶/۳ و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند.

بر همین اساس، آن دسته از داوطلبانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

خبر ۴ شهریور ۱۴۰۱ - اصلاحات سری دوم دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمـــون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ درتاریخ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ،اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲ و با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، اصلاحات مربوط به شغل محلهای دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعالم می گردد.
متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ، اصلاحات مندرج در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲ و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمنا باتوجه به اصلاحات اعالم شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از داوطلبانی که قبال نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام )۱۴۰۱/۰۶/۶ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

 برای مشاهده متن کامل اصلاحیه ۲ اینجا کلیک کنید

 

خبر ۲ شهریور ۱۴۰۱ - اصلاحات سری اول دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می گردد.

متقاضیان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام اقدام نمایند. ضمنا باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (۱۴۰۱/۰۶/۰۶)، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند

 برای مشاهده متن کامل اصلاحیه ۱ اینجا کلیک کنید

  

دفترچه استخدامی تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

 • جهت دریافت و مطالعه دفترچه ثبت نام آزمون روی کلید آبی رنگ کلیک کنید.

دفترچه آزمون

مزایای استخدام در تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی ، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی غیردولتی است. این سازمان، وظیفه پوشش اجباری بیمهٔ کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد. این سازمان اولین، قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان تامین اجتماعی و درمانی در ایران، که متعلق به بیمه‌شدگان است.
کاربران عزیز سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان های غیر دولتی است که هر ساله ممکن است چندین بار در سال آگهی استخدامی با شرایط استخدام جدید منتشر کند. شما می توانید با استفاده از صفحه استخدام تامین اجتماعی که در سایت «ای استخدام» تنظیم شده و آخرین اخبار استخدامی در خصوص استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را اطلاع رسانی می‌کند با ثبت نام از این آزمون مطلع شوید.

همچنین می توانید برای مشاهده شرایط استخدام و مدرک تحصیلی، رشته های تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی مورد نیاز استخدام تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ به دفترچه آزمون استخدامی مراجعه کنید و پس از بررسی تمام شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدام تامین اجتماعی اقدام به ثبت نام در آزمون نمایید.

تمامی شرایط سنی در رسته‌های بهداشتی و بقیه رسته‌ها و همینطور شهرهای مورد نیاز در آزمون استخدامی جدید تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ در دفترچه آزمون استخدام تامین اجتماعی را از طریق صفحه استخدام تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ می توانید مشاهده کنید.

داوطلبان صرفا به صورت مشخص در  شرایط اختصاصی و عمومی در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد می توانید از جزییات استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ با خبر شوند.

در ضمن شرایط تاهل در آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱  به این صورت می باشد که به ازای تاهل به میزان یک سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک سال و حداکثر تا سقف پنج (۵) سال سقف محدوده سنی مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.
در استخدام جدید سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ شرایط بومی یکی از شرایط موجود در دفترچه آزمون استخدام تامین اجتماعی است و داوطلب بومی شهرستان نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای الویت است. الویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد که نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستان در آزمون کتبی با ضریب۱/۴ محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
همچنین چند سازمان وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیز حال حاضر دارای استخدام هستند که برای مشاهده آخرین اخبار استخدامی مربوط به سازمان‌ها وابسته به تامین اجتماعی از جمله موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، شرکت کار و تامین اجتماعی ، شرکت تاسیسات و انرژی تامین اجتماعی می‌توان نام برد . شما برای مشاهده تمامی اخبار مربوط به استخدام های در جریان شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

متقاضیان شرکت در آزمون استخدام تامین اجتماعی می‌توانند برای آمادگی در آزمون استخدام تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ از منابع مطالعاتی مفید در این خصوص استفاده نمایید. همچنین بعد از قبولی در مرحله کتبی و راه یافتن به مرحله گزینش و عقیدتی سیاسی از بسته کتاب جامع گزینش، مصاحبه و عقیدتی استفاده کنند. همچنین سوالات و جزوات رایگان «ای استخدام» که به کمک کاربران عزیز سایت دسته‌بندی شده‌اند نیز از طریق لینک‌های مفید صفحه قابل دسترسی هستند، که همگی در این صفحه برای شما جمع آوری شده‌اند.

 

ثبت نام در آزمون

 

منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و ... گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.
لینکهای مفید و کاربردی برای استخدام سازمان تامین اجتماعی
در این بخش به منظور دسترسی بهتر، صفحات مهم و کاربردی لیست شده است شما میتوانید در صورت نیاز به هر صفحه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.
سوالات متداول
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۳۰۵٬۱۹۵ نظر برای استخدام سازمان تامین اجتماعی (اعلام نتایج)

 • خ
  خدا کمکم کن
  ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۳۰
  سلام دوستان
  قبلا چند بار پرسیدم
  کسی جواب نداد
  اگه کسی بخاد از تامین استعفا بده ؛ باید جریمه بده؟
  اگه آره ؛ چقد؟
  • ح
   حاج وحید
   ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۳۳
   ساعت کار تامین چه زیاده یا ابالفضضضضل😂😂😂
   • S
    S
    ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۵۵
    دقیقا مشکل منم همین ساعت کاریشه . خیلی زیاده. من شعبه ای که قرار توش کار کنم پرسیدم میگه باید در ماه 14 روز تا ساعت 4 تو اداره بمونیم اضافه کار، اجباری هم هست
   • ا
    اداری
    ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹
    اقاصادق وقتتون بخیربرای کارشناس واحدمستمری میشه یه توضیح لطف کنیددرمورنحوه کاروامکان پیشرفت و...
    من حکمم زده شده هنوزشروع بکارنکردم ممنون میشم راهنمایی کنید
    • ف
     فناوری اطلاعات بیمه
     ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸
     آقا صادق راست میگفت قسمت فناوری اطلاعات خیلی جای خوبیه. حالا شعبه های دیگه رو نمیدونم ولی تیپ یک اینجوریه
     • ن
      نفس
      ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶
      چ عالی. از چ نطر خوبه ؟ یکم در مورد کار بیشتر میگین.
     • ب
      به صادق خان عزیز
      ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۲۵
      صادق خان وضعیت پیشرفت شغلی کارشناس حقوقی چطوره
      • ط
       طاها
       ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹
       سلام دوستان
       از کسایی که برای شرق امور بیمه رفتن سرکار یه سوال داشتم
       برای شرق صبر میکنن اول جواب طب و کار استعلام دانشگاه و همه مدارک کامل بشه بعد میگن شروع به کار بکن یا بعد انجام طب و کار و بدون اومدن جواب خود طب وکار و استعلام دانشگاه و باقی مدارک شروع به کار میکنیم؟
       • ا
        امور بیمه
        ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳
        جواب تمام استعلامات بیاد بعد ادامه مراحل.

       لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

       ثبت پاسخ