جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۸۸۵,۱۶۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۲ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵
۵* پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۶ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۲,۷۸۵ ۲,۴۸۳,۵۵۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
۴ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱ مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه) ۸۸۵.۱۶۵

۸۸۵.۱۶۵

۲ حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه) ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۷.۴۴۰.۱۱۵
۳ بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار

۴.۵۰۰,۰۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۲.۶۵۵.۴۹۵

۲.۶۵۵.۴۹۵

۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۵.۳۱۰.۹۹۰ ۵.۳۱۰.۹۹۰
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۷,۹۶۶,۴۸۵ ۷,۹۶۶,۴۸۵
۸ مزد هر ساعت کار عادی ۱۲۰.۷۵۹ ۱۲۰.۷۵۹
۹ پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)  ۴۶.۶۶۶ ۴۶.۶۶۶
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل)  ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ ۵۳.۱۰۹.۹۰۰
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۱.۳۹۹.۹۸۰ ۱.۴۴۶.۶۴۶
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰ ۱۶۹.۰۶۳ ۱۶۹.۰۶۳
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۳.۹۸۳.۲۳۹ ۴.۱۱۶.۰۱۳
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۲.۶۵۵.۴۹۳ ۲.۷۴۴.۰۰۹
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر - شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۵.۹۷۴.۸۵۸ ۶.۱۷۴.۰۲۰

 
پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۴ هزار و ۶۶۶ تومان (ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای ریال) سال ۹۹ (بر مبنای ریال)  سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۵۰۵.۶۲۰ ۶۳۶.۸۰۹ ۸۸۵.۱۶۵
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱۵.۱۶۸.۸۲۰ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزد هر ساعت کاری ۶۸.۹۸۰ ۸۶.۸۳۷ ۱۲۰.۷۵۹
مزد هر ساعت اضافه کاری ۹۶.۵۷۰ ۱۲۵.۷۱۰ ۱۶۹.۰۶۳
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱.۵۱۶.۸۸۰ ۱.۹۱۰.۰۴۲ ۲.۶۵۵.۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند) ۳.۰۳۳.۷۶۰ ۳.۸۲۰.۸۵۰ ۵.۳۱۰.۹۹۰

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱۸.۷۶۸.۸۲۰ ۲۶.۱۰۴.۲۷۰

۳۸,۴۵۴,۹۵۰

حداقل حقوق با یک فرزند ۲۰.۲۸۵.۷۰۰ ۲۷.۰۱۴.۶۹۰ ۳۹,۷۱۰,۴۱۵
حداقل حقوق با دو فرزند ۲۱.۸۰۲.۵۸۰ ۲۸.۹۲۵.۱۱۰ ۴۲,۳۶۵,۹۱۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰

عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۸,۷۲۶,۲۲۷ ۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد) ۲,۶۵۵,۸۰۸ ۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

 بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

 

حق بیمه سهم کارفرما

از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۸۷۲۶۲۲۷ ریال و در شش ماهه دوم ۸۵۲۲۶۳۹ ریال است.


حق بیمه سهم کارگر

مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول ۲۶۵۵۸۰۸ و در شش ماهه دوم ۲۵۹۳۸۴۶ ریال است.


جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت

جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر


برای مشاهده اخبار حداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

 برای دانلود فایل بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ اینجا کلیک نمایید 

سوالات متداول
از تجربیات دیگران استفاده کنید!
مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.
تجربیات شرکت کنندگان

۱۲۹ نظر برای جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

 • ح
  حمید پرویزی
  ۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۳۲
  سلام
  اضافه کاری ساعتی چقدره
  • پشتیبان
   ۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۴۱
   با سلام
   مبلغ حقوق برای هر ساعت اضافه کاری عدد "169.063" ریال می‌باشد که باید در عدد ساعات اضافه خود ضرب نمایید.
  • ع
   علی
   ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۳۸
   با سلام بنده 10 سال در یک شرکت کار میکنم با سابقه جمعا" 15 سال سابقه با دو فرزند حقوقم دریافتی چقدر باید بگیریم با این سابقه
   • ح
    حسین
    ۳ آذر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۴
    سلام من 6ماه با یک کارفرما کارکردم و به بهانه ای تعدیل نیرو اخراجم کرد و فقط پایه ی حقوق 2650000تومن رو حساب میکرد میخوایتم بدونم الان برای تسویه‌حساب چقدر باید پرداخت کنن
    • س
     سلام من موسوی هستم
     ۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵
     من با 10سال"6ماه سابقه پرداخت حق بیمه نقا ش ساختمان هستم بازنشست شدم مستمری من در ماه چقدر میشود.
     • ح
      حسن
      ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۲۸
      مزد وحقوق کارگران شب کار که دائماً شب کارمیباشندچگونه محاسبه می‌شود واگرکسی2/5ماه شب کارباشد دستمزدآن چقدر است
      • م
       مرادی
       ۲۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۰
       سلام اگر حقوق بین کارگر و کارفرما توافقی باشه میزانش هرچقدر باشه مشکلی داره؟؟
       • ص
        صلاح ویسی
        ۲۸ آذر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۳
        سلام.بنده16 سال در کارگاه کار میکنم ب2تا فرزند لطف بفرمائید.حقوق بنده با جزئیات کامل چقدر است
       • ه
        هادی
        ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۰۲
        سلام و خسته نباشید
        من تو یه شرکت مشغول به کار هستم
        و دریافتی و پایه حقوق من 5میلیون هست
        حالا سوال من اینه بابت سنوات و عیدی پایان سال شرکت باید طبق پایه حقوق من عیدی سنوات بده یا طبق عددی که اداره کار مشخص کرده ینی یک پایه حقوق 3800تومان و عیدی هم همون حداکثر 3800 و 5700 تومان ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید
        • ی
         یونس
         ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۸:۱۶
         سلام من 16سال سابقه دارم با دوتا فرزند چقدر باید در ماه حقوق بگیرم
         • و
          وقاری
          ۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۲۲
          سلام وقت بخیر. من تو شرکتی کار میکنم. که حقوق دریافتی ما الان 3672000 تومان هست با حق سنوات کلا که ماهانه میگن پرداخت میشه. یکساله مشغولم اینجا. الان حقوق وزارت کار همین مبلغ هست؟؟
          • ب
           بهزادعبادپور
           ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۰:۳۵
           نه
          • ا
           ارام
           ۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۵۷
           سوالی داشتم من بعنوان مربی مهد هستم 8 ساعت کاری برای من سه میلیون گفتن در صورتی که سابقه کار دارم 20 روز بیمه در نظر دارند آیا درسته
           • م
            معین
            ۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۱۶
            سلام من رزوشن اژانس برای مصاحبه رفتم میگن وزارت کار یعنی چقدره حقوقش ممنون میشم راهنماییم کنید
            • ا
             اسلامی
             ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۹
             سلام من الان به عنوان کارشناس ازمایشگاه قراره برم سرکار دریک شرکت مجرد هم هستم گفتن حقوق طبق قانون کار یعنی چند قراره حقوق بگیرم لطفا رقم بهم بدید ممنونم
             • ا
              ابوالفضل خدادادی
              ۲۲ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۵
              سلام :
              برای 6 ماهه دوم سال 1400 میزان حقوق کارگری با تمام حق السعی قانونی مبلغ 37,054,950 ریال می باشد. مگر اینکه با کارفرما به مبلغی مازاد براین توافق بکنید و یا به لحاظ شرایط خاص شغلی مزایایی مضاعف بر مقرری در قانون را توافق نمائید
             • ح
              حسینی
              ۱۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵
              سلام من تو شرکت کار میکنم مدت 9روز استعلاجی بودم موقع حساب حقوقم هم از بن کارگری هم حق اولاد هم حق مسکن هم نوبت کاری به ازای هر روز از حقوقم از همش کم شده ایا درست است؟
              • م
               محمد
               ۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۴۰
               با سلام
               بله کاملا درسته.چونکه تمام مزایای ماهانه که به شما تعلق میگیرد بابت کارکرد تمام روزهای ماه می باشد.
              • م
               موسی
               ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۵
               سلام من تویه شرکت تزریق پلاستیک کارمیکنم پنج سال سابقه کار دارم پایه حقوقیم چقد میشه
               • ب
                بردیا
                ۱۲ شهریور ۱۴۰۰، ۰۹:۰۰
                سلام ،در مورد حق سنوات سوالی داشتم
                بنده کارگر شهرداری فضای سبز تهران هستم ،سنوات ما رو روی لیست حقوق پرداخت میکنن و جمع میزنن ،یعنی جدا آخر سوال نمیدن یا به حقوق ماهانه اضافه نمیکنن ،چطور ما میتونینم حقمون رو بگیرم و این موضوع رو حل کرده یا دنبالش کنیم برا گرفتن حقمون . ممنون
                • س
                 سعید
                 ۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳
                 در جواب دوستی که در فضای سبز کار میکنند ، معمولا به نفع کارفرماست که هر سال سنوات را تسویه نماید ولی اگر تسویه نکرد در پایان قرارداد یا هر زمان که شما مطالبه کنید مبنا را باید دو ماه حقوق آخر برای هر سال قرار دهند . یعنی اگر 5 سال سابقه کار دارید مجموعا ده ماه حقوق بابت تسویه سنوات باید بگیرید .
                 • م
                  محمد
                  ۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۳۷
                  با سلام
                  دوست گرامی دوپایه حقوق جهت پاداش و عیدی هست اما حق سنوات فقط یک پایه حقوق بابت هر سال(آخرین پایه حقوق) می باشد.
                  • م
                   مهدیه
                   ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۳:۲۹
                   ببخشید ینی سنوات میشه جدا از حداقل حقوق که 3800میشه؟؟یا سنوات هم حساب شده؟!ممنون میشم توضیح بدین
                • ع
                 علی
                 ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱
                 سلام
                 برای پرداخت حقوق به صورت ساعتی بر اساس حداقل قانون کار چه مبلغی باید در نظر گرفته شود؟
                 ساعت کار 4 ساعت در روز هست ، این در مبلغ موثر هست یا فرقی نمی کنه؟

                 لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                 ثبت پاسخ