جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲

جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، به غیر از سایر مزایای مستمر ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال تعیین کرد.

 

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از  ۴ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق مسکن کارگران به ۹۰۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۲۷ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۸ میلیون ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان در ماه خواهد بود.

برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۲,۵۰۷,۸۸۰ ریال ماهانه خواهد بود.

 

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۲

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۲ بن کارگری ۳۶۶,۶۶۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۷۶,۹۴۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۱ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۳,۵۹۶ ۲,۵۰۷,۸۸۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۳۶۶,۶۶۶ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۷۶,۹۴۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱ مزد ۱۴۰۲ قانون کار (روزانه) ۱,۷۶۹,۴۲۸

۱,۷۶۹,۴۲۸

۲ حقوق ۱۴۰۲ قانون کار (ماهانه) ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۵۴,۸۵۲,۲۶۸
۳ بن کارگری ۱۴۰۲ قانون کار ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق مسکن ۱۴۰۲ قانون کار

۹,۰۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) ۵,۳۰۸,۲۸۴

۵,۳۰۸,۲۸۴

۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۲) ۱۵,۹۲۴,۸۵۲ ۱۵,۹۲۴,۸۵۲
۸ مزد هر ساعت کار عادی ۲۴۱,۳۹۴ ۲۴۱,۳۹۴
۹ پایه سنوات ۱۴۰۲ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۲ (حداقل) ۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰ ۱۰,۶۱۶۵,۶۸۰
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۲ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۲ ۳۳۷,۹۵۱ ۳۳۷,۹۵۱
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۲ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۲ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۲ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۲ ۷,۹۶۲,۴۲۶ ۸,۲۲۷,۸۴۰
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۲ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۲ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۵,۴۸۵,۲۲۶
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر - شب ۱۴۰۲ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۲ ۱۱,۹۴۳,۶۳۹ ۱۲,۳۴۱,۷۶۰
 

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۷ هزار تومان (ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه به شکل دیگری محاسبه خواهند شد.

 

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

اقلام حقوق سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)  سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)  سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۸
 حداقل دستمزد ماهانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری ۱۲۰,۷۵۹ ۱۹۰,۰۷۴ ۲۴۱,۳۹۴
مزد هر ساعت اضافه کاری ۱۶۹,۰۶۳ ۲۶۶,۱۰۳ ۳۳۷,۹۵۱
حق مسکن

۴,۵۰۰,۰۰۰

۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حق سنوات ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۴
حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۹۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۳۸,۴۵۴,۹۵۰

۵۷,۸۹۷,۵۰۰

۷۵,۱۸۲,۸۴۰

حداقل حقوق با یک فرزند ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ ۶۲,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۴۹۱,۱۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند ۴۲,۳۶۵,۹۱۰ ۶۶,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۷۹۹,۴۰۸
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۲

عنوان شش ماه اول (بر مبنای ریال) شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۱,۷۶۹,۴۲۸
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۵۴,۸۵۲,۲۶۸ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۷۴,۸۵۲,۲۶۸ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)

۱۷,۲۱۶,۰۲۲

۱۶,۸۰۹,۰۵۴

سهم کارگر (۷ درصد) ۵,۲۳۹,۶۵۸

۵,۱۱۵,۷۹۸

مجموع حق بیمه ۲۲,۴۵۵,۶۸۰ ۲۱,۹۲۴,۸۵۲

 بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

 

 • حق بیمه سهم کارفرما

از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۱۷,۲۱۶,۰۲۲ ریال و در شش ماهه دوم ۱۶,۸۰۹,۰۵۴ ریال است.

 

 • حق بیمه سهم کارگر

مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول ۵,۲۳۹,۶۵۸ و در شش ماهه دوم ۵,۱۱۵,۷۹۸ ریال است.

 

 • جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت
  • جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

 • جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

شش ماه اول سال:

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر


برای مشاهده اخبار حداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

 برای دانلود فایل بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ اینجا کلیک نمایید 

 

سوالات متداول

 

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۲۵۴ نظر برای جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲

 • م
  معصومه
  ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵
  سلام مزد روزانه برای کارگر ساده در کارگاه چاپ لباس چقدره
  • ح
   حسن
   ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱
   سلام حقوق کارگر با 5سال سابقه کار در سال 1402 چقدر است
   • غ
    غلامرضا امینی
    ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳
    حق فنی جوشکار ماه چند است
    • ا
     الهام
     ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۵۱
     سلام وقت بخیر من بالاخره متوجه نشدم حقوق 1402، 7300 هست یا 7900 برای کارمند بدون فرزند 😑😑
     • O
      Omid Mahmoudi
      ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳
      7/300/000
     • پ
      پریسا
      ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷
      سلام حقوق اداره کار برای فوق لیسانس سال 1402چقدره؟
      • د
       داریوش محمدی
       ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۰۵:۴۱
       2سال نیم تویه معدن سنک کوپ کارکردم 10ماه بیمه برام نریخته وسنوات تعلق نکرفته و250ساعت اضافه کاری اونم شیفت شب تنهاکارکردم همه روانکارشده وسال جدید کفته نیاسرکاربااین حال کارکرمون تکمیل شده من الان چطور پیگیرحقم بشم ایابیمه یااداره کاربرم چطور درخواست بکنم که با9ساعت کاردرروز بازکارفرما اینطور برخوردکرده لطفاراهنمایی کنید بتونم سنوات بیمه ساعات کاریهام بگیرم
       • ع
        علی
        ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷
        سلام، پایه سنواتی به تمامی کسانی که یکسال سابقه کار در اون شرکت دارن یا هر کس یکسال سابقه کار داره بهش پایه سنواتی تعلق می گیره
        . باتشکر
        • K
         Kia
         ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳
         سابقه کاری در همان شرکت
        • ه
         هاله حمدان
         ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۱۰
         سلام
         لطفا راهنمایی کنید مزایای مستمر نرم افزار بیمه در سال 1402 چقدر باید وارد شود؟‌
         • ک
          کیانوش کلانتری
          ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹
          حداقل 20000000
         • ا
          امیر
          ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸
          فکری هم بحال پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان نامین اجتماعی براساس لیست اعلامی نصب شده در بانک های رفاه بکنید
          • م
           م
           ۲۵ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۴۱
           سلام سایر سطوح به چه کسانی تعلق می‌گیرد

           لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

           ثبت پاسخ