شرایط استخدام نهاد ریاست جمهوری

۴۵۳۵ نظر

شرایط استخدام نهاد ریاست جمهوری

متقاضیان محترم آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط دقیق آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری آگاهی یابند.

خبر ۶ بهمن ۹۹ - استخدام سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ۹۹

سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در نظر دارد تا با توجه به مجوزهای اخذ شده، به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز به صورت قراردادی، آزمون استخدامی را برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند درصورت داشتن شرایط اعلام شده برای شرکت در این آزمون ثبت نام نمایند

بخش اول: شرایط عمومی متقاضیان

۱ -داشتن تابعیت ایران
۲ -اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۳ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ -عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵ -نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر و عدم محکومیت به فساد عقیده
۶ -دارا بودن سلامتی جسمی و روانی و توانایی برای انجام وظایف کاری که بکارگیری می شوند
۷ -دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی برای متقاضیان مرد
۸ -نداشتن بیش از ۴۵ سال تمام با رعایت قانون اصالح حداکثر سن متقاضیان استخدام مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۷۱ مالک عمل برای محاسبه سن افراد اولین روز ثبت نام آزمون
۹ -دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر
۱۰ -عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱۱- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشند.
۱۲- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
۱۳- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
- میزان مدت خدمت ضرورت؛
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

بخش دوم: امتیازات و سهمیه های قانونی

الف )سهمیه ایثارگران:
جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در آزمون و رقابت بین تمامی متقاضیان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵ درصد و ۵ درصد براساس نمره مکتسبه در آزمون به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت سازوکارهای ذیل صورت میپذیرد:
۱ -در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت میپذیرد.
۲ -ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱ )قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا ( سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران)ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد.
۳ -کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد. بدیهی است در سایر موارد کسب حدنصاب نمره آزمون الزامی است.
۴ -آن د سته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ۲۵ در صد ایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته می شوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.
۵ -ا ستخدام مازاد بر سهمیه ا ستخدامی (۲۵ در صد و ۵ در صد) ایثارگران در صورت ک سب حد ن صاب آزمون، از طریق رقابت با متقاضیان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفا در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان گروه شغل جنسیت صورت میپذیرد.
تذکر:
درصورتیکه متقاضی ایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با متقاضیان سهمیه آزاد در همان گروه شغل جنسیت به عنوان متقاضی آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان متقاضی سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
افراد مشمول ایثارگران سهمیه بیست و پنج ( ۲۵ )%درصد:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهداء
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

افراد مشمول ایثارگران سهمیه پنج ( ۵ ) % درصد:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

ب) سهمیه معلولین:
جذب معلولین مورد تایید سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه استخدامی (۳ درصد قانون جامع حمایت از معلولان) صرفا  از طریق شرکت در آزمون، کسب حد نصاب و رقابت بین تمامی متقاضیان معلول در همان گروه شغل بر اساس نمره مکتسبه در آزمون )به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی) و با رعایت سازوکارهای ذیل صورت میپذیرد:

۱ -معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.
۲ -براساس ماده (۵ )آیین نامه شااماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزیران عضااو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولین به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از ماموریت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد.

۳ -استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ۳ در صد معلولین از طریق رقابت با متقاضیان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب در همان گروه شغل جنسیت صورت میپذیرد.
تذکر:
- در صورتی که متقاضی معلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با متقاضیان سهمیه آزاد در همان گروه شغل جنسیت به عنوان متقاضی آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان متقاضی سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.

- چنانچه در طول هر یک از مراحل آزمون مشخص شود که متقاضی در حال ادامه تحصیل( دانشجو)در مقاطع بالاتر باشد، از ادامه فرآیند استخدامی ممانعت بعمل خواهد آمد.
- ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه و در ارتباط با اتمام دوره خدمت ضرورت تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، کارت پایان خدمت و همچنین در خصوص معافیت دائم تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم آخرین روز ثبت نام آزمون می باشد و ملاک عمل برای محاسبه سن افراد اولین روز ثبت نام (۶/۱۱/۱۳۹۹ )خواهد بود.

بخش سوم : مراحل ثبت نام

متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این راهنما را داشته باشد.
مدارک لازم برای ثبت نام:
۱ -پرداخت وجه ثبت نام
۲ -تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی
۳ -فایل عکس اسکن شده با مشخصات ذیل:
عکس ۴×۳ باید در سال جاری تهیه شده باشد )عکس تمام رخ)و با فرمت JPG ذخیره شده باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ باشد. تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱ :اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و ...( قابل قبول نمیباشد و متقاضیان الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره ۲ :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳ :در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.

تذکر مهم:
با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثرا برای متقاضیانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است، تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف فرد متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ثبت نام و شرکت در آزمون هیچ حقی را برای متقاضی جهت استخدام ایجاد نمینماید.

پرداخت وجه ثبت نام:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱۰۶ لغایت روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ انجام خواهد پذیرفت و مدت ثبت نام به هیچ وقت قابل تمدید نخواهد بود. متقاضیان واجد شرایط میبایست برای پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ یک میلیون ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به پرداخت این مبلغ به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال میباشد، در این آزمون اقدام نموده و سپس فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. متقاضیان بایستی پس از پایان ثبت نام، کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل اعلام نتایج آزمون نزد خود نگهداری نمایند. ضمنا ورود مجدد به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آن فقط با استفاده از کد رهگیری امکان پذیر خواهد بود. به ثبت نامهای ناقص و تکمیل نشده و مدارک فاقد شرایط، ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد. الزم به تاکید مجدد است که ثبت نام در آزمون مذکور به منزله ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمیباشد.
صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی متقاضیان نبوده و مدارک متقاضیان پس از اجرای آزمون توسط واحدهای اداری مربوطه بررسی خواهد شد و در صورت مغایرت مدارک با شرایط آگهی استخدامی، از ادامه روند استخدامی منع خواهند شد.

نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام:

در ردیفهای ۱ ،۲ و ۳ ،متقاضی باید در محل مورد نظر نام خانوادگی (فامیلی)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطورکامل وارد نماید )از بکاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود)
- در ردیف ۴ ،متقاضی باید کد ملی خود را که ده رقم می باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمنا متقاضیانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۰۷۱۳۱ - ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
- در ردیف ۵ ،متقاضی باید برحسب اینکه زن یا مرد می باشد منحصرا مربع مربوط را عالمتگذاری نماید.
- در ردیف ۶ ،متقاضی باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.
- در ردیف ۷ ،متقاضی باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نماید.
- در ردیف ۸ ،متقاضی باید بر حسب اینکه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامت گذاری نماید.
- در ردیف ۹ ،متقاضی باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره ۲ مندرج درصفحه ۱۲ مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف ۱۰ ،متقاضی باید با عالمتگذاری در یکی از مربع ها، دین خود را مشخص نماید.
- در ردیف ۱۱ ،متقاضیان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با عالمت گذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.
- در ردیف ۱۲ ،متقاضیان چپ دست باید این مربع را عالمت گذاری نمایند.
- در ردیف ۱۳ ،متقاضی متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را بر اساس سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در این بند علامت گذاری نماید.
- در ردیف ۱۴ ،متقاضیان دارای سابقه غیر رسمی در دستگاههای اجرایی )جهت مقررات مربوط به حداکثر سن( می بایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند.
- در ردیف ۱۵ ،متقاضی معلول باید نوع معلولیت خود را در یکی از مربع ها علامت گذاری نماید.
- در ردیف ۱-۱۵ ،متقاضی معلول چنانچه نیازمند منشی می باشد باید این قسمت را علامت گذاری نماید.
- در ردیف ۱۶ ،متقاضی باید آخرین مقطع تحصیلی خود را در این بند علامت گذاری نماید(براساس ضوابط مندرج در این راهنما)
- در ردیف ۱۷ ،متقاضی باید عنوان رشته تحصیلی خود را مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف ۱۸ ،متقاضی باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک تحصیل خود را درج نماید.
- در ردیف ۱۹ ،متقاضی باید تاریخ فارغ التحصیلی آخرین مقطع تحصیلی خود را به سال و ماه و روز در این قسمت درج نماید.
- در ردیف ۲۰ ،متقاضی باید معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را درج نماید.
- در ردیف ۲۱ ، متقاضی باید کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با توجه به جدول شماره ۲ مندرج در صفحه ۱۲ مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف ۲۲ ،متقاضی باید کد پستی ده رقمی خود را درج نماید.
- در ردیف ۲۳ ،متقاضی شماره تلفن ثابت با کد شهر خود را در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف ۲۴ ،متقاضی شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف ۲۵ ،متقاضی متقاضی می تواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید.
- در ردیف ۲۶ ،متقاضی میبایست آدرس محل سکونت خود را در این محل درج نماید.
- در ردیف ۲۷ ،متقاضی باید عنوان شغل و شغل محل انتخابی خود را که شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است، در این قسمت مشخص نماید. (براساس ضوابط مندرج در این راهنما)
تذکر مهم: متقاضیان باید در انتخاب کد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس، ظرفیت پذیرش و شرایط احراز توجه نمایند.

د) زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری و نحوه دریافت کارت شرکت در آن:

کارت شرکت در امتحان مذکور از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹برای مشاهده و پرینت در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۹ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ در تهران و اصفهان برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی متقاضیان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید. الزام به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی متقاضیان نبوده و مدارک
متقاضیان پس از اجرای آزمون توسط دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کسب حد نصاب علمی:
انتخاب متقاضیان استخدام جهت سیر مراحل استخدام، کسب حدنصاب الزم در آزمون کتبی به عنوان شرط الزم (و نه کافی) در آزمون بوده و براساس ترتیب نمرات مکتسبه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق شرایط ذیل میباشد:
- پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب، معادل کسب حداقل پنجاه (۵۰) درصد امتیاز مکتسبه به تفکیک هر دستگاه توسط نفر اول با ارزش وزنی چهل (۴۰ )درصد برای حیطه عمومی و شصت (۶۰ ) درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد.
- رقابت بین کلیه داوطلبان آزاد به میزان سه برابر ظرفیت و بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵ درصد و ۵ درصد براساس نمره مکتسبه در آزمون به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی معرفی میشوند.
تبصره: کسب حدنصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد.
پس از تعیین حد نصاب در آزمون:
الف) متقاضیان فاقد حد نصاب از سایر مراحل تبدیل وضعیت حذف خواهند شد.
ب) کسب حد نصاب نمره علمی در آزمون کتبی، هیچگونه حق تبدیل وضعیت برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
مصاحبه و سایر مراحل و انتخاب افراد پذیرفته شده براساس نمره کل نهایی:
پس از برگزاری مصاحبه و سایر مراحل استخدامی بر اساس آئین نامههای استخدامی، ضوابط و دستورالعملهای مربوطه دستگاه، پذیرش نهایی متقاضیان بر اساس تاثیر نمرات آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی خواهد بود.

مواد آزمون:

به هر یک از متقاضیان، یک دفترچه سوال تخصصی تحویل می شود که مواد آزمون آن از بین دروس پیشنهاد شده سازمان سنجش و انتخاب مواد آزمون از طریق آن سازمان به شرح جداول می باشد. همچنین یک دفترچه مجموعه سواالت عمومی نیز  تحویل میشود.
تذکر: کلیه سواالت مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱ )می باشند. ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
الف – مواد آزمون دروس عمومی به شرح ذیل می باشد:
۱ -فناوری اطالعات ) مهارتهای هفتگانه ICDL)
۲ -ریاضی و آمار مقدماتی
۳ -زبان و ادبیات فارسی
۴ -معارف اسلامی
۵ -زبان انگلیسی – عمومی
۶ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ -هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسلامی معاف بوده و در اینصورت نمره مکتسبه این متقاضیان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
نکته مهم: تاکید میگردد مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده متقاضی خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون که محرز شود متقاضی به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور قرارداد استخدامی، قرارداد مزبور لغو و بالاثر میشود.

 

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۲ بهمن ۹۹ - اصلاحیه و تمدید ثبت نام آمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۹

اطلاعیه سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری درباره اصلاح عنوان آزمون و دستگاه پذیرنده، تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سال ۱۳۹۹

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۶ ، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند با توجه به اصلاحات اعلام شده به شرح ذیل و به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۹۹/۱۱/۱۲) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. ضمنا متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده اند، در صورت تمایل تا مهلت در نظر گرفته شده (۹۹/۱۱/۱۴)، می‌توانند به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه، و نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند. لازم به تاکید است مهلت اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشد. لذا ضرورت دارد متقاضیان در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام و یا ویرایش اقدام نمایند.

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام

۱- عنوان آزمون به آزمون استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران سال ۱۳۹۹ اصلاح می‌گردد و پذیرش متقاضیان استخدام برای سازمان فوق انجام خواهد شد.

۲- اصلاحات مربوط به شرایط احراز تحصیلی شغل محل ها:

۲-۱- رشته تحصیلی زمین شناسی (کد ۳۰۵۴۸) با مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل ۱۰۰۰۶ اضافه می گردد.

۲-۲- مقطع رشته تحصیلی اقتصاد (کد ۳۰۰۶۳) از مقطع لیسانس به مقطع تحصیلی فوق لیسانس در کد شغل محل ۱۰۰۲۸ اصلاح می گردد.

۲-۳- رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات (کد ۳۱۲۸۰) با مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل ۱۰۱۰۲ اضافه می گردد.

۲-۴- رشته تحصیلی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (کد ۳۱۴۶۵) با مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل ۱۰۱۰۷ اضافه می گردد.

۳- اصلاحیه مربوط به شرایط اختصاصی شغل محل (۱۰۰۵۲):

به شرایط اختصاصی شغل محل (۱۰۰۵۲) عبارت «الزاما دارای مدرک کارشناسی فنی (مواد یا مکانیک) و کارشناسی ارشد هسته ای چرخه سوخت یا راکتور» فوق اضافه می گردد.

ثبت نام در آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری

 متقاضیان برای شرکت در آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری می توانند بعد مطالعه شرایط استخدام و دفترچه آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری و پس از مشاهده رشته های مورد نیاز برای این آزمون مراحل ثبت نام در آزمون را طی کرده و در استخدام نهاد ریاست جمهوری از طریق دفترچه آزمون؛ نسبت به شرکت در این آزمون اعلام آمادگی کنند. همچنین می توانند برای مطالعه مراحل بعد از قبولی که مراحل گزینش و عقیدتی است از منابع مطالعاتی برای مصاحبه در این بخش استفاده نمایند

متقاضیان محترم آزمون استخدام نهاد ریاست جمهوری کافی است اطلاعات مندرج در این صفحه و دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون را به دقت بررسی کرده و هرگونه سوال خود را در بخش نظرات صفحه بیان کنید تا مشاور آموزشی «ای استخدام» در اسرع وقت نسبت به پاسخ دادن سوال شما اقدام کنند.

 

ثبت نام در آزمون

سوالات متداول
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۴٬۵۳۵ نظر برای استخدام نهاد ریاست جمهوری (اعلام نتایج)

 • م
  محمد
  ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷
  سلام حقوق در بدو استخدام با مزایا چند هستش؟ و این که از لحاظ سختی کار و حجم کاری و نوع فعالیت به چه صورتیه؟
  • ا
   المیرا
   ۱۹ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۸
   من برای گزینش رفتم واقعا باید بگم فضایی که بوجود آوردن بدور از هر گونه استرس بود خیلی با احترام برخورد کردند و چند تا سوال در حیطه مسائل شخصیتی و خانوادگی و اجتماعی پرسید و نماز خواندن و چند تا سوال احکام ..در کل عالی بود و خیلی راضی بودم ...حال دلم خوب بود وقتی اومدم بیرون ...
   کاملا اون حس خوب و انرژی مثبت و بهت منتقل میکنن... توکلتون به خدای مهربان باشه...
   • ا
    المیرا تقی پور
    ۱۹ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۵
    من برای گزینش رفتم واقعا باید بگم فضایی که بوجود آوردن بدور از هر گونه استرس بود خیلی با احترام برخورد کردند و چند تا سوال در حیطه مسائل شخصیتی و خانوادگی و اجتماعی پرسید و نماز خواندن و چند تا سوال احکام ..در کل عالی بود و خیلی راضی بودم ...حال دلم خوب بود وقتی اومدم بیرون ...
    کاملا اون حس خوب و انرژی مثبت و بهت منتقل میکنن... توکلتون به خدای مهربان باشه...
    • ا
     ایمان دانش
     ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۷
     من عضوبهزیستی البرز جسمی حرکتی و شنوایی چپ و دیسک کمروسیاتیک و... وکاردانی حسابداری دارم
     • پشتیبان سه
      ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱
      با سلام
      کارجوی گرامی، جهت آغاز مسیر شغلی خود می‌توانید به سادگی و با چند کلیک در سایت «ای استخدام» ثبت نام نمایید. ابتدا برای ثبت نام اینجا کلیک کنید. سپس مراحل و بخش‌های خواسته شده را تکمیل کنید.پس از تکمیل ثبت نام در سایت، از طریق بخش جستجوی آگهی اقدام به آغاز جستجو در میان موقعیت‌های شغلی متنوع موجود در سایت کنید.
      در فرایند جستجو چندین فیلتر مختلف برای سهولت جستجوی شما قرار داده شده است. با استفاده از این فیلترها می‌توانید:
      - استان و شهر
      - رشته تحصیلی
      - موقعیت شغلی
      - نوع قرارداد
      و... را به راحتی انتخاب کرده و برای موقعیت شغلی خود رزومه ارسال کنید.
     • م
      محسن
      ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰۹:۱۵
      سلام دوستان خبرجدیدی از ستاد نشد ما همه کار رو کردیم (مصاحبه و غیره) تلفن رو هم جواب نمیدن متاسفانه
      • م
       ممد
       ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷
       نه داداش ما هم منتظریم مصاحبه و همه کارا رو کردیم مصاحبه حفاظت هم رفتیم مدارکم بردیم سوپیشینه ولی هنوز خبری نیست کسی میدونه کی شروع به کاره؟
       • م
        محسن
        ۸ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵
        دوست عزیز از خانم خادمیان پیگیری کنید
       • ر
        رضا
        ۶ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۰۲
        من فقط مصاحبه تو خود سازمان رفتم . یک سال گذشته هیچ خبری نیست چه کار باید بکنیم.
       • S
        Sajjad
        ۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۸:۴۷
        سلام دوستان وقت بخیر
        دوستانی که مصاحبه تخصصی و عقیدتی و... برای شرکت سوره رفتن دعوت به کار شدن یا هنوز منتظرن؟
        • م
         مسلم
         ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۱۳
         سلام منتظریم خبر جدیدی نداری
        • آ
         آرش
         ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۰۵
         دوستان نتایج را اعلام نکردن؟؟؟
         • ک
          کارشناس1
          ۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲
          سلام دوستان یه سوالی داشتم
          بعد استخدام آیا به صورت قراردادی یا پیمانی مشغول به کار میشه آدم ؟منظورم اینکه امنیت شغلیش چطوره؟
          ممکنه بعد یه مدت تعدیل نیرو بکنن؟
          (برای شرکت های تابعه اصفهان مثلا منظورمه)
          از دوستان اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم محبت کنه راهنمایی کنه
          • ا
           امین
           ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، ۲۳:۲۳
           سلام سجاد
           آقا تو دفترچه چند برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت شدند؟؟؟
           • S
            Sajjad
            ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۳۸
            سلام مخلصم
            والا ندیدم چیزی ولی معمولا سه برابره
           • س
            سارا
            ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۱۷
            سلام دوستان من تازه عضو گروه شما شدم لطف می کنید من راهنمایی کنید در مورد ازمون و منابع برای رشته کامپیوتر تشکر
            • ع
             عمران
             ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۹:۰۳
             سلام دوستان
             این هفته هم گذشت و خبری از نتایج عمران اصفهان نشد حالا مکانیک و تو کانال گفته بود اعلام میکنن ولی از اونم خبری نشد من ک ب زور یادم میاد کی رفتم مصاحبه
             • ب
              بی نام
              ۸ شهریور ۱۴۰۰، ۲۳:۴۳
              سلام دوستان لطف می کنید رجب ازمون اطلاعاتی بدید من خیلی اطلاعات ندارم

              لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

              ثبت پاسخ