دانلود رایگان سوالات چهارمین استخدامی دستگاه های اجرایی

۱۳۴۵ روز قبل ۲۳۲ نظر

دانلود رایگان سوالات چهارمین استخدامی دستگاه های اجرایی

کاربر عزیر تمامی دفترچه های ارسالی آزمون فراگیر ۴ و آموزش و پرورش به همراه سوالات ارسالی در دیدگاهها در این صفحه به منظور دسترسی آسانتر گردآوری شده است.

شما میتوانید برای تبادل اطلاعات در مورد سوالات از بخش نظرات همین صفحه استفاده نمایید.

تمام سوالات دریافتی به محض ارسال کاربران در همین صفحه تعبیه میشود.


دفترچه های آزمون استخدامی فراگیر چهار و آموزش و پرورش (ارسالی کاربران)

سوالات عمومی مشترک در عناوین شغلی گروه ششم

دانلود

سوالات عمومی مشترک در عناوین شغلی گروه سوم

دانلود

سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی

دانلود

پاسخنامه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ( ارسالی کاربران)

دانلود

سوالات تخصصی حسابرسی

دانلود

سوالات تخصصی شغلی متصدی امور بانکی

دانلود

۱_کدام نظریه علمی است؟
وقتی انتظار ایجاد شود که رفتار تقوت شود رفتار افزایش
هنگام خواندن داستان دانش اموز را تشویق به مجسم کردن شخصیتها در ذهن
زمانی که به دانش اموز گفته شود برای یادگیری بهتر مطالب را در ذهن مجسم کند
زمانی که اضطراب دانش اموز زیاد باشد عملکزد کاهش
۲_بازگشت پذیری یا تفکر قابل بازگشت مربوط به کدام مرحله رشد پیاژه؟
عملیات ذهنی
عملیات عینی
پیش عملیاتی
حسی حرکتی
۳_طبق نظریه پیاژه کودک در مرحله پیش عملیاتی؟
جبران
ردیف کردن
خودمحوری
تفکر قیاسی فرضیه ای
۴_گذار یادگیرنده از آنچه که الان میداند به آنچه که قرار است یاد بگیرد؟
انطباق
جذب
تکیه گاه سازی
خودنظم دهی
۵_کودک در حضور گربه علاوه بر نام گربه،نام های دیگر مانند سگ وگوسفند را نیز بکارببرد؟
تعمییم پاسخ
تعمیم محرک
تمییز محرک
شرطی شدن سطح بالا
۶_کدام یادگیری نیاز به تقویت ن_______دارد؟
فعال
کلاسیک
نهفته
کوشش و خطا
۷_مردم اعمالی رو انجام میدهند که برایشان احساس ارزشمندی و رضایت خاطر بدنبال داردو از اعمالی که احساس نارضایتی وتحقیر و سرزنش ایجاد کند پرهیز میکنند؟
خودواکنش سازی
پیش اندیشی
اندیشه ورزی
عمدی بودن
۸_به دانش اموزان نشان دهدید که رفتار مثبت دیگران تقویت میشود؟
شناختی اجتماعی
کلاسیک
معنی دار کلامی
گشتالت
۹_حذف خودبخودی کدام حافظه؟
فعال
حسی
روندی
بیانی
۱۰_کدام رویکرد سازنده گرایی ریشه در نظریه پیاژه دارد؟
برونزاد
اجتماعی
رادیکال
روانشناختی
۱۱_چه خوب شد در خانه ماندم و برای امتحان اماده شدم و نتیجه زحماتم جبران شد؟
بیرون پایدار غیرکنترل
بیرون ناپایدار قابل کنترل
درون پایدار غیر ق کنترل
درون پایدار قابل کنترل
۱۲_بیشترین توانایی در انحام کارها دارد،به سرعت با امور فوری فوتی وفق و مسائل بطور شهودی حل؟
انطباق یابنده
جذب کننده
واگرا
همگرا
۱۳_دیدن سوالات امتحان و مضطرب شدن؟
علامتی
محرک پاسخ
زنجیر سازی
کلامی

پاسخ بر اساس مدرسان چاپ خرادد۹۵

۱_انتظار تقویت باعث افزایش رفتار
۲_عینی۲۵
۳_خودمحوری۲۴
۴_تکیه گاه سازی۳۸
۵_تعمیم پاسخ۵۹
۶_نهفته۷۹ و سوال سال۸۰ ص۸۱
۷_
۸_شناختی اجتماعی۷۸
۹_فعال۱۰۰
۱۰_روانشناختی۱۱۴
۱۱_درونی ناپایدار ق کنترل۱۲۸
۱۲_
۱۳_علامتی۲۱۲


۱_مفهوم ارزشیابی؟
ارزشهای اموزشی معلم کدامند
ایا ارزشهای اموزشی معلم درستند
میزان علاقه دانش اموزان به درس ریاضی چه اندازه است
دانش اموزان به طور متوسط چندساعت در هفته به ریاضی اختصاص میدهند
۲_برای جمع اوری اطلاعات دباره یادگیری دانش اموزان ودر سراسر کلاسها یکسان احرا میشوند تا امکان مقایسه اطلاعات برای گروهای مختلف امکان پذیرباشد؟
میزان شده
عینی
بازپاسخ
معلم ساخته
۳_هدف کدام الگوی ارزشیابی فهمیدن،نشان دادن میچیدگی های برنامه اموزشی و پاسخگویی به نیاز دست اندرکاران برنامه است؟
مبتنی بر مدیریت
مبتنی بر نظرمتخصصان
طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان
مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان
۴_مبانی روانشناختی رویکرد ارزشیابی توصیفی؟
کلاسیک
فعال
سازنده گرایی
الگوی وراثتی هوش
۵_تصمین گیری چه تغییراتی باید انجام شود تا پیشرفت لازم به دست اید در کدام مرحله ارزشیابی؟
بازخوردی
طرح ریزی
فراورده با تولیدی
فرایندی یا اجرایی
۶_دانشجو بتواند برپایه مشاهدات خود از نحوه یادگیری نمونه ای کافی از دانش اموزان بیش فعال،فرضیه ای طراحی کند؟
آفریدن
ارزشیابی کردن
تحلیل کردن
به کار بستن
۷_قواعد سوالات چندگزینه ای؟
گزینه انحرافی را طوری بنویسد که توجه دانش اموز با اطلاع از موضوع را به خودجلب کند
از متجانس کردن گزینه های یک سوال خودادری شود
طول گزینه ی درست در سوال های مختلف یکسان باشد
مطالب اصلی به طور کامل در تنه سوال باشد
۸_تکلیف زیر در کدام دسته روش عملکردی؟
جمع اوری مطالبی که دانش اموز در زمینه های مختلف نوشته و تعیین انها از لحاظ غلط های دستوری، املایی و انشایی.
پروژه طولانی مدت
سنجش در موقعیت های عینی
سنجش ساختارمند
کارپوشه
۹_مراحل زندگی پروانه را به ترتیب نام ببرید؟
فهمیدن
به کار بستن
یاداوری روندی
تحلیل روندی
۱۰_استفاده از عبارات مبهم در صورت سوالات تشریحی؟
توصیه نمیشود زیرا باعث برداشتهای متفاوت
توصیه نمیشود زیرا صرفا گروه قوی پاسه میدهند
توصیه میشود زیرا باعث ابهام و افزایش خلاقیت
توصیه میشود زیرا سطوح بالای شناخت را میسنجد
۱۱_ضریب تمییز؟تعداد درست قوی ۳تعداد درست ضعیف۳تعداد افراد هر گروه۱۰نفر
۱۲_کشیدن دایره دور پاسخ درست؟
آزمون شناسایی
فهرست وارسی
واقع نگاری
مقیاس درجه بندی
۱۳_مشکل اصلی این است که ازمونشوندگان احساس میکنند که نتایج برای نمره دادن و قضاوت درباره او بکار میرود و به سوالات پاسخ نمیدهد؟
شناختی
عملکردی
عاطفی
رفتاری

پاسخها:دوستان الان به کتاب پرورشی دسترسی ندارم از رو مدرسان جواب میدم اگه کسی کتاب داره از رو منبع اصلی لطفا جواب بذاره

۱_
۲_میزان شده ص۲۶
۳_
۴_
۵_فرایندی ص۳۸
۶_آفریدن ص۴۲
۷_مطالب اصلی در تنه باشدص۸۱
۸_
۹_یاداوری روندی ص۴۲
۱۰_توصیه نمیشود زیرا باعث ابهام ص۵۹
۱۱_منفی ۴ دهم ص۱۰۹
۱۲_مقیاس درجه بندی ص۹۳
۱۳_عاطفی


۱_آموزش یادگیرنده محور؟
مشترک بین معلم و دانش اموز قابل مذاکر
مشترک بین معلم و دانش اموز غیر قابل مذاکره
برعهده معلم قابل مذاکره
برعهده معلم غیر قابل مذاکره
۲_آموزش برنامه ای؟
بازخورد فوری
رقابت زیاد
افزایش خلاقیت
منفعل شدن فراگیران
۳_به دانش اموزان سوالات کنجکاوبرانگیز و موقعیت های گیج کننده یا مسائل جالب ارائه میشود.معلم به جای اینکه جواب سوال یا راه حل مساله را توضیح دهد شرایط لازم را برای یافتن آن از سوی دانش اموزان فراهم و آنهارا برای مشاهده، فرضیه سازی،آزمایش راه حل ها تشویق میکند؟
اکتشافی هدایت شده
اکتشافی هدایت نشده
انفرادی تجویزشده
انفرادی هدایت شده
۴_چه وقت مطالب کتاب را کلی و چه وقت دقیق بخوانیم؟
اظهاری
رویه ای
حیطه خاص
خودتنظیمی
۵_یک عنصر اصلی محتوای برنامه درسی بارها به همان صورت بدون توجه به گسترس و توسعه درک و فهم مهارتها و نگرش ها تکرار
مداومت
توالی
تسلسل
وحدت
۶_الگوی ابزار هدف؟
اهداف اموزشی توسط معلم و بدون نظر دانش اموز
مانع از ابتکار و خلاقیت معلم
فعالیت های یادگیری نسبت به اهداف اولویت دارند
ویژه کردن اهداف قبل از ابزار الزامی است
۷_مقابله با رفتار بسیار نامطلوب دانش اموز؟
دانش اموز حواس پرت به محض مشارکت تشویق شود
دانش اموزی که باهمکلاسیها تعامل برقرار نمیکند به محض کوچکترین ارتباط تشویق شود
دانش اموزی که بغل دستی خود را غلغلک می کنید به محل دیگر کلاس منتقل شود
۸_از نظرعلمای تربیتی منبع اصلی تعیین اهداف
دانش اموزان و نیاز انها
مشکلات اجتماعی
فلسفه اموزش و پرورش
نگرش های سیاسی اجتماعی
۹_دانش اموز در بحث گروهی از عقاید همکلاسی خود که به آن باور دارد دفاع کند
پاسخ دادن
سازمان دادن
ارزشگذاری
شخصیت پذیرفتن
۱۰_چه وقایعو تجاربی دانش اموز را سریعتر و بهتر به هدفهای اموزشی می رساند؟
تحلیل و تعیین محتوا روش وسیله
تحلیل و تنظیم اهداف اموزشی
تحلیل و تعیین موقعیت اموزشی
تحلیل و تعیین ارزشیابی
۱۱_دانش اموز بتواند حداقل چهار پادشاه قاجار را نام ببرد؟
موقعیت که باید رفتار دران مشاهده شود مشخص نیست
رفتار موردنظر ان مشخص نیست
سطح اجرای ان تعیین نشده است
یک هدف رفتاری کامل
۱۲_وسایل اموزشی تسهیل کننده؟
جزیی از فرایند یادگیری اند
در هنگام ارزشیابی هم وجودشان ضروری هست
در اهداف فعالیت های اموزشی هم به انها اشاره
تنها نقش انها کمک به دانش اموزان برای درک بهتر مطالب
۱۳_ در مقایسه بحث گروهی و سخنرانی در کدام مورد سخنرانی موفق تر از بحث گروهی؟
نگرش و انگیزش
یادسپاری و تفکر سطح بالا
ازمون اطلاعات واقعی
ازمون اطلاعات واقعی و نگرش و انگیزش
۱۴_کدام اموزش با روبرو ساختن دانش اموز با مساله برانگیزنده شروع میشود؟
باران در یادگیری
بدیعه پردازی
پیش سازمان دهنده
دریافت مفهوم
۱۵_معلمان با نقش های متفاوت؟
تلفیقی
انفرادی هدایت شده
واحد محور
انفرادی تجویز شده.

پاسخ براساس فنون شعبانی

۱_مشترک قابل مذاکره تربیتی ف۱۸
۲_بازخورد فوری۴۲۵
۳_اکتشافی هدایت نشده۳۹۳
۴_روندی کتاب تربیتی
۵_مداومت۹۱
۶_فعالیت های یادگیری اولویت۱۴۶
۷_غلغلک بغل دستی۱۵۲_۱۵۴
۸_
۹_ارزشگذاری۱۹۳
۱۰_موقعیت۲۱۱
۱۱_موقعیت مشخص نیست۲۰۷
۱۲_تسهیل کننده نقش کمک به درک بهتر۲۳۰
۱۳_
۱۴_
۱۵_هدایت نشده۴۳۵


پاسخ های رشد

۱. سازندگی در برابر حقارت
۲.عملیات عینی
۳.آشنا بودن مادر و ترس از غریبه ها
۴.تعاونی
۵.برون فکنی یا همان فرافکنی
۶.نادیده انگاشته
۷.درماندگی
۸.
۹.گسترش مهارت های مختلف کودکان در اثر تعامل با یک بزرگسال
۱۰.جوانی
۱۱.حسی _ حرکتی
۱۲. برتری یابی یکی از قوای انسان

پاسخ های اصول و فلسفه تعلیم وتربیت
ا. تربیت
۲.
۳.
۴. معنی گرایی
۵.هستی گرایی
۶.تحلیلی
۷.محافظه کاری
۸.ماهیت گرایی
۹.
۱۰.رشد وتوسعه تمایلات نسبت به گروه ها و موسسات اجتماعی
۱۱. تعلیم و تربیت به عنوان تکرار و توجه به گذشته .کتاب شریعتمداری ص ۸۷
۱۲.غیر مستقیم بودن _ شریعتمداری ص ۱۵۲


ادبیات
۱ـ معنی واژه های زیر به ترتیب کدام است. آز: طمع و تف: گرما و حرارت (ص)
۲ـ با توجه به بیت زیر، معنی قدوم در مصراع اول و گوهر در صراع دوم کدام است؟
زرش داد و گوهر به شکر قدوم بپرسیدش از گوهر و زادبوم؟
الف) آمدن ـ خاندان ب) قدم هاـ سرزمین ج) گام هاـ اصل و نسب د)گام هاـ جواهر
۳ـ کدام گروه کلمات فاقد غلط املایی است؟
االف) جملات تاثیرگزار، افراط و تفریط، سلاست و روانی
ب) حظ زیبایی شناسی، بیت معمور ادب، مظهر اعتدال
ج) اغتنام فرصت، حسن خطام، مخل فصاحت
د) مدح و زم ، و .....
۴ـ کدام عبارت املای "گزاردن" غلط است؟
الف) هرکه صلت دهد، حق مهتری گزارد
ب) از قضا عفو خواست وبه حج رفت و حج گزارد
ج)فرمانی که خدای تعالیبر تو کرده بود، نگزاردی
د) دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند به یک خطا نگزارند
۵ـ در بیت زیر کدام واژه ایهام دارد.
چشم چپ خویشتن برآرم تا روی نبیندت به جز راست
الف) چشم ب) راست ج) چپ د) روی
۶ـ آرایه های بیت زیر کدامند؟
آنکس که دینار و درم خیر نیندوخت سر عاقبت اندر سر دینار و درم
الف) جناس تام ـ مجاز ب) کنایه ـ تشبیه ج) تشبیه ـ استعاره د) تلمیح ـ کنایه
۷ـ دربیت زیر مفهوم کنایی "دم در کشیدن" چیست؟ سکوت کردن
دمادم شراب الم در کشند وگر تلخ بینند دم در کشند
۸ـ کدام بیت بیانگر مفهوم "کم گوی و گزیده گوی چون در" است.
الف) تا ندانی که سخن عِین صوابست مگوی وآنچه دانی که نه نیکوش جوابست مگوی
ب) دین ورز و معرفت که سخندان سجع گوی بر در سلاح دارد و کس در حصار نیست
ج) سخن گفت و دامان گوهر فشاند به نطقی که شاه آستین برفشاند
د) ز صاحب غرض تا سخن نشنوی که گر کار بندی پشیمان شوی
۹ـ ارتباط معنایی: نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان
۱۰ـ ارتباط معنایی: سرو را دانی چرا آزاد می گویند خلق ز آن که دامان تعلق زین چمن برچیده است
پاسخ: کسـی ز قـید خــزان و بـهار شـد آزاد که همچو سرو از این باغ چید دامن را
از خزان و بهار شد آزاد بود
۱۱ـ در عبارت زیر، بعد از "دید" کدام علائم نگارشی کاربرد دارد.
الف) ویرگول ب) نقطه ویرگول ج) دو نقطه د) نقطه
۱۲ـ نوع واژه های کدام مورد، با سایر موارد، تفاوت دارد.
الف) ثروتمند، سوگوار، هنرور ب) زرین، ماندگار، خزنده ج) هفده گانه، گرفته و.. د) غزلواره، کارگر و...


جواب سولات معارف
سلام دوستان ، جواب سولات معارف
سوال ۱: وجود ممکنات وابسته به خداست
سوال ۲: برهان نظم - عقلی تجربی
سوال ۳: حکیم – نظام اتقن و احسن
سوال ۴: علم الهی از صفات ذاتی است
سوال ۵: وصول به مقام عبودیت – نماز
سوال ۶: ربوبیت
سوال ۷: افعالی
سوال ۸: قدرت در توان آوردن سوره ای ..
سوال ۹: زکات ، اگر اموال نه گانه …
سوال ۱۰: امی بودن پیامبر
سوال ۱۱: دو گزینه ، هردو صحیح هست : روحانی – مصون از استهلاک و همراه با تغییر و تحول هست
سوال ۱۲: منکرین معاد جسمانی
سوال ۱۳: اگر مالی دارد وصیت کند


در کدام یک از ملاک های تنظیم محتوا یک عنصر اصلی برنامه درسی بارها به همان صورت تکرار می شود؟
۱مداوت ۲-وحدت ۳- تسلسل ۴- توالی
کدام مورد راهبردی برای رفتارهای بسیار نامطلوب است؟
۱ دانش آموزی که حواسش پرت است به محض مشارکت تشویق غیر کلامی کرد
۲-در مقابل دانش اموزی که با همکلاسی های خود تعامل نمی کند به محض بروز کوچکترین نشانه تعامل به صورت نامحسوس تحسین می کند
۳- دانش آموزی که بغل دستی خود را غلغلک می دهد جابه جا می کند
۴- دانش آموزی که از انجام کارهای کلاسی طفره می رود قرار می گذارد که به در صورت انجام به موقع اجازه می دهد با بغل دستیش بازی کند
از نظر علمای تربیتی منبع اصلی تعین اهداف اموزشی کدام است؟
۱- مشکلات اجتماعی ۲ فلسفه اموزش و پرورش ۳- دانش آموزان و نیاز او ۴- نگرشهای سیاسی
چه وقایعی دانش آموزان را سریعتر و بهتر به اهداف آموزشی می رساند
۱- تحلیل و تعین محتوا روش و وسیله
۲- تحلیل و تعین موقعیت اموزشی
۳- تحلیل و تعین نظام ارزشیابی
۴- تحلیل و تنظیم اهداف اموزشی
به دانش اموزان سوالات کنجکاو برانگیز میدهد و معلم به جای جواب سوال آنها را برای انجام مشاهدهساختن فرضیه و آزمون راه حل های بدست آمده تشویق می کند
۱- اکتشافی هدایت شده
۲- اکتشافی هدایت نشده

معلمان با نقش های متفاوت از ویژگی های کدام روش آموزش است
۱-انفرادی تجویز شده ۲- انفرادی هدایت شده ۳- تلفیقی ۴- واحد محور


سوالات آنالیز ریاضی که همشون از آنالیز ۱ بودن
۱- اگر Fa و Ga گردایه مجموعه های باز و بسته باشند، جواب: اشتراک Fa-Ga بسته است
۲-مجموعه حدود زیردنباله ای an=1,1,2,1,2,3, . ... جوابش میشد N مجموعه اعداد طبیعی
۳-f تابع صعودی و مثبت باشد، در اینصورت تابع جزء صحیح fx/1 ، جواب: تابعی با حداکثر شمارش پذیر نقطه ی ناپیوستگی است
۴- تابع سه ضابطه ای f روی یک برای اعدادگویا، صفر برای اعداد گنگ، صفر برای نقطه ی صفر، تابع gx=x^4 f(x) فقط در صفر مشتق دارد
۵- اگرf تابعی نامنفی و "f موجود باشد، اگر حداقل ب ازای دو نقطه f(x)=0 آنگاه"f حداقل دو ریشه دارد

سوالات آنالیز عددی

۱- درباره خطای نسبی بود ک جواب ندادم
۲- یادم نیست
۳- اون جدول تقاضلات بود حاصل y2-y0 که فک کنم میشد دو، البته دوبار حساب کردم وجوابش دقیق بود.
۴- فرمول مشتق که برای توابع تا درجه ی دو دقیق بود 'f '=; که گزینه ی درست w2صفر داشت، دقیق یادم نیست
۵-روش رونگه کاتای مرتبه ی سوم که حل نکردم متاسفانه


جواب سولات پایگاه داده
سوال ۱ : طراحی خاص
سوال ۲: یادم نمیاد
سوال ۳ : شرکت کردن a اجباری هست
سوال ۴ : عملگر تقسیم
سوال ۵ : یادم نمیاد
سوال ۶: C,G
سوال ۷: مدرک تحصیلی
سوال ۸: چند به یک
سوال ۹ : یادم نمیاد
سوال ۱۰ : گزینه ای C>3 و Having داشت

جواب سولات ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم

۱- درمورد پیچیدگی بود که کدام گزینه صحیح نیست : بی نهایت > Lim f(n)/g(n)
۲- پیچیدگی برابر (۲^(Lgn)n ) O
۳- پیچیدگی شبه کد دو حلقه while تو در تو : nlgn
۴- بهترین پیاده سازی برای چندجمله ای اسپارس : لیست پیوندی
۵- بهترین مرتبه عمل اضافه کردن به یک لیست دو پیوندی مرتب : (n)O
۶- بهترین زمان ممکن برای ساخت درخت دودویی جستجو با ارتفاع n-1 برابر است با : nlgn
۷ - یافتن مولفه های همبند در گراف اسپارس : نزدم و نمیدونم
۸ - بهترین زمان ممکن برای محاسبه ارتفاع درخت : (h)O
۹ - پیاده سازی بهینه الگوریتم کدگذاری هافمن : نزدم و نمیدونم
۱۰ - عمل جستجو در min heep با (Lgn)O امکان پذیر نیست
۱۱ - بهترین زمان ممکن برای تشخیص متوازن بودن درخت : (Lgn)O
۱۲ - پیچیدگی بدترین حالت و حالت متوسط برای : merg sort و heap sort هردو برابر nlgn
۱۳ - بهترین زمان ممکن برای تبدیل یک min heap به آزایه صعودی : nlgn

طراحی الگوریتم

۱- کمترین تعداد مقایسه برای پیدا کردن کوچکترین و بزرگترین : ۳n/2
۲- بهترین زمان ممکن برای کوله پشتی : nW
۳ - زمان درج در هیپ فیبوناچی : زمان ثابت((۱)O)
۴- مرتب سازی n عدد ۱۰ رقمی : Radix sort
۵ - زیردنباله صعودی : nlgn

جواب سولات کامپیوتر(۱۳ سوال)

۱- راه اندازی وایرلس از اترنت آسانتر هست
۲- merg در مورد اسلاید های پاورپوینت کاربرد نداره
۳- برای بخش بخش کردن هر خونه از جدول از spilit cell
۴- صفحه اینترنت explorer : صفحه خالی
۵ - برای ایجاد دو حاشیه در یک صفحه : mirror margin
۶- (B2:B5)max برابر ۶
۷ - access برای سنهای بالاتر از ۲۵ میشد : یک جدول تک سطره
۸ - tHIS thE WOrd میشد toggle case
۹ - در حالت sleep برنامه ها د رحافظه اصلی نگهداری می شود
۱۰ - پاورپوینت در حالت slide show : میتوان highlit کرد.
۱۱ - از کدام ورودی هم تصویر هم صوت منتقل می شود : HIDM
۱۲ - در جستجوی یک فایل چه مسیری باز می شود : فقط پوشه انتهایی باز می شود
۱۳ - جدولی در مورد فیلتر رنگ ها : نزدم


سوالات ۹۶ خوشه شغلی کارشناس ازمایشگاه

۱-سبب سقط جنین در نشخوار کنندگان کدام باکتری نمی باشد؟ کمپیلو باکتر-۲-کلامیدیا پسی تاسی۳-لاکتو باسیلوس دودورلاین۴-بروسلا ابورتوس
۲-شایع ترین عارضه با توکسین استافیلو کوکوس اوروس چیست؟۱-پوستول۲-سندرم شوک سپتی سمی۳-ضایعات جلدی۴- گاستروانترو توکسین
۳-کدام باکتری با تولید توکسین در مواد غذایی باعث الودگی می شود؟۱- سالمونلا تیفی۲-کلستردیوم ولشای۳-بوسلا ابورتوس۴-کلستریدیوم دیفیسل
۴-کدام بیماری از طریق کنسرو ماهی انتشار می یابد؟
۵-کدام باکتری گرم مثبت boxcer shaped کلنی بزرگ همولایز دوگانه ،negler،camp معکوس،eggyolg ager، لیسیتناز مثبت لیپاز منفی?؟۱- لیستریا۲- باسیلوس انتراسیس۳-
۶-کدام باکتری گرم منفی متحرک نیترات به نیتریت ،بتا همولاکتیک،اکسیداز مثبت و کاتالازمثبت،کشت در بلاد اگار؟
۷- بیماری مربوط به مالاریا
۸- بهترین محیط کشت پنمو سیستیس کاریونی کدام است
۹- ویروس عامل گاستروانتریت که می شود؟۱- روتا ویروس۲-هپاتیت A 3- پولیو۴-کوکساکیA
۱۰-تب کریمه وکنگو درمورد بیماری
۱۱-کدام ویروس از طریق اب به انسان منتقل می شود؟۱- هرپس سیمپلکس۲- اپشتن بار ویروس۳-هپاتیتC4-کوکساکی
۱۲- کدام کپک ها سبب فساد ومسمومیت غذایی نمی شود؟۱-فوزاریوم
۱۳-عامل سرفه چایکاران؟۱- ژوتریکوم۲-رایزوپوس۳- اسپورتریکس۴- موکور
۱۴- توکسین افلاتوکسین از کدام قارچ تولید میشود؟۱-اسپر زیلوس فلاوس۲- پارازیتیکوس۳-رایزوپوس۴-
۱۵ در مراکز نگهداری کودکان کدام انگل شایع است؟
۱۶-عامل بیماری کارتونیک کدام مخمر می باشد؟
۱۷-مصرف ماهی خام ابهای ازاد باعث انتقال کدام انگل می شود؟۱- فاسیلوپسیس بوسکی
۱۸- روش اولیه برای تشخیص توکسوپلاسموزکدام است؟۱- PCR2- رنگ امیزی گیمسا ۳ سرولوزی۴-IHC بافت


صفحات مرتبط و کاربردی

  • برای مشاهده صفحه راهنمای آمادگی برای آزمونهای فراگیر و آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمونهای فراگیر اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده درصدها و کارنامه های کاربران شرکت کننده در آزمونهای فراگیر اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده صفحه بحث و تبادل اطلاعات در مورد سوالات آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده صفحه منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده صفحه سوالات مصاحبه تخصصی و روانشناسی (طبقه بندی شده، مطابق با دستورالعمل اجرایی مصاحبه) اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود اصل دفترچه های آزمونهای فراگیر ۲ و ۳ و آموزش و پرورش (ارسالی کاربران) اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش به همراه بودجه‌بندی دروس، منابع مطالعاتی آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.
  • برای دریافت آخرین اخبار و آگهی های استخدامی آزمونهای فراگیر در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید.

۲۳۲ نظر برای دانلود رایگان سوالات چهارمین استخدامی دستگاه های اجرایی

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید